facebooktwittermail d

Moderater: ”Vi vill ha en tydlig begränsning när staten kan ta egendom”

Det finns skäl att se om det kan villkoras att det ska göras en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys för nya situationer där staten vill kunna ta egendom från enskilda, skriver företrädare för Moderaterna med anledning av partiets stämma den 19-22 oktober.

Karin Enström, partisekreterare Moderaterna.
Karin Enström, partisekreterare Moderaterna. FOTO: CAISA RASMUSSEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den eskalerande grova brottsligheten påverkar hela samhället. Som en följd av de kriminellas framfart begränsas friheten för laglydiga medborgare och företag. Därför görs nu mer än någonsin tidigare i Sveriges moderna historia för att stoppa de kriminellas framfart.

Samtidigt som den moderatledda regeringen driver på för att trycka tillbaka brottsligheten finns mer att göra på andra områden för att öka friheten. Vårt parti ser att frihet har ett avgörande existentiellt värde för oss som människor. Det fria samhället har visat sig överlägset att hitta nya vägar och lösningar på mänsklighetens problem. Frihet är den mänskliga värdighetens förutsättning, men också grunden för samhällets framsteg. 

En del i den enskilde individens och företagarens frihet avgörs av relationen till staten. Även om det behövs en välfungerande stat är det också viktigt att styrkeförhållandet har en sådan balans att medborgarnas berättigade intressen inte kan negligeras av staten. 

Här finns det ett behov av att stärka enskildas ställning i tvister med myndigheter. Dagens ordning för förvaltningsrättsliga mål mellan enskilda och det allmänna kan uppfattas som orättvis av den enskilde, som oftast inte kan få ersättning för kostnaden att anlita ett ombud. Även om domstolen ska hjälpa den enskilde riskerar personer med svag privatekonomi att missgynnas.

De som har råd kan välja att betala ett ombud ur egen ficka för att få hjälp i en tvist med till exempel Försäkringskassan eller socialnämnden, medan de som har små ekonomiska marginaler får klara sig utan. Det är inte en tillfredställande ordning och vi föreslår därför det ses över om den enskildes ställning emot det allmänna kan stärkas. 

Ett annat perspektiv är när staten vill ta någons egendom mot dennes vilja. En brist i dagens grundlagsreglering av äganderätten är att det inte finns en tydlig begränsning i vilka situationer staten kan ta någons egendom. Det skapar i sig ett stort utrymme för staten att motivera att nya och för stunden uppmärksammade behov ska kunna tränga undan den enskildes äganderätt. Det leder till en osäkerhet och inte sällan en misstro hos enskilda gentemot politikens föränderliga prioriteringar. 

Det finns därför skäl att se om det kan villkoras att det ska göras en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys för nya situationer där staten vill kunna ta egendom från enskilda. Detta för att visa att en kategori av expropriering, typiskt sett, är samhällsekonomiskt lönsam innan staten ges rätten att ta någons egendom mot dennes vilja.

Ett tredje perspektiv tar sin utgångspunkt i att det finns för många exempel på lagstiftning som på grund av brister i sin utformning sänker förtroendet för rättssystemet. Orsaken till att lagstiftningen inte upplevs som rimlig handlar ofta om att den stoppar eller krånglar till sådant som är harmlöst eller rör verksamhet med låg risk.

Moderaterna har ett ansvar för att hela tiden utgå från medborgarens och företagens perspektiv för att lagstiftningen ska vara effektiv och proportionerlig. Varje tänkbar risk eller skada bör inte elimineras med ny lagstiftning om det samtidigt för med sig att positiva beteenden begränsas i en för stor omfattning. Därför är det viktigt att ny lagstiftning får en utformning som balanserar nytta och kostnad på ett rimligt sätt.

Vår ambition är att vara ett parti som alltid värnar den enskildes rätt mot det offentliga. Med färre regleringar och starkare rättssäkerhet.