facebooktwittermail d

”Minska marknadsberoendet”

Vår marknadsliberala politik behöver justeras, skriver tidigare riksdagsmannen Torsten Sandberg (C) i en debattartikel.

”Det lågtrafikerade vägnätet, där det ofta går skogstransporter, har dock kommit i kläm”, skriver Torsten Sandberg. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det kan göras mer för landsbygden och småorterna. Det behövs en bättre balans mellan politiken och marknaden.

Livsmedelsföretag slås ut när producentpriserna styrs av den globala marknaden. Företagen kan inte kompensera för högre priser på insatsvaror, strängare miljökrav, kontrollavgifter med mera. Landets sårbarhet mot globala kriser är en annan fråga. Vår marknadsliberala politik behöver justeras.

Tele och bredband. Staten borde från början tagit ansvaret där marknaden inte bygger. Man lade i stället över ett orimligt ansvar på ideella krafter i tekniskt, ekonomiskt och juridiskt svåra frågor. Massor med tid har lagts ned. Nu är det i stället företag som får bidrag. Byar får bredband men de som ligger i utkanten blir utan. Vattenfall lägger ned tomrör för fiber men företagen gräver nytt ändå för det ger mer vinst. Det är en enda röra, gör om!

Vägar och järnvägar. Det satsas mycket nu och Centerpartiet är pådrivande. Det är bra men det lågtrafikerade vägnätet, där det ofta går skogstransporter, har dock kommit i kläm. Nya stambanor som byggs måste kunna användas för gods samt lokal och regional trafik, inte bara för långväga pendlare.

Sjukvård i glesbygd. Bra från Centerpartiet att lägga över en miljard årligen från statsbudgeten på läkare och annan personal där. Det krävs ett batteri av åtgärder, inte bara löner. 

Bostäder. Det finns många hinder för byggande på landsbygden. Kreditgarantier saknas och bankerna vill inte ge lån. Kostnaden för lantmäteriförrättningar borde anpassas till markvärdena. De senaste förslagen om förändrat strandskydd har inte så stor betydelse. Här behövas en radikal politik som minskar marknadens grepp. Intresset är stort att bosätta sig på små orter och på landsbygden.

Livsmedel. Det är mycket snack och lite verkstad om vår självförsörjningsgrad. Öka den kraftigt med åtgärder bland annat med inhemsk produktion av insatsvaror, maskiner, drivmedel. Skyll inte bara på EU. Närodlat är bra för miljön och innebär minskade transporter. Samhället måste ta kostnader för olika kontroller. Som det är nu slår marknadstänkandet ut företag. 

Dessutom måste åkermarken ges ett bättre skydd. I syd exploateras våra bästa jordar i snabb takt, till exempel med en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund som kommer att gå över Skånes kultur- och åkermarker.

I norr finns åkrar som inte brukas. Det planeras skog. Varför inte använda gräs för olika produkter som man gör med skogen, till exempel i byggandet. Även den här åkermarken kommer att behövas. Att bruka den skulle väcka liv i döende bygder. 

Gruvbrytning. Ny gruvbrytning leder till stora konflikter med bland annat markägare. Sverige måste skaffa sig ett bättre grepp över bolagen. Det är viktigt att få fart på återvinningen av metaller.

Globalisering och marknad måste balanseras av bra politik. Det betyder inte att vi ska sluta handla över nationsgränser. Men vår demokratiskt fungerande stat, med decentraliserat beslutsfattande, behövs för att upprätthålla balansen.

Torsten Sandberg 
Kalix
Före detta lantmätare och riksdagsman (C)