facebooktwittermail d

Miljöpartiet vill utreda nya skatter på livsmedel

Miljöpartiet vill trappa upp den gröna skatteväxlingen vilket kan betyda höjda skatter på jordbruk och livsmedel. Intäkterna ska återföras till jordbruket, enligt Miljöpartiets nya klimatfärdplan.

I den klimatfärdplan som Miljöpartiet (MP) presenterade under tisdagen ingår till exempel en återinförd skatt på mineralgödsel liksom att det bör utredas om skattesystemet på andra sätt kan användas för att minska matens negativa klimateffekt. Tänkbara styrmedel är en antibiotikaskatt på kött och en klimatskatt på de livsmedel som har högst klimatpåverkan, föreslår MP.

Skatteintäkterna ska återföras till jordbruket som ersättning för ekosystemtjänster och kompensation för att svensk köttproduktion normalt har lägre klimatpåverkan och högre djurvälfärd än den i jämförbara länder.

EU:s momsdirektiv bör ändras så att medlemsländer kan ha differentierade momssatser baserat på klimat- och miljöpåverkan. Färdplanen slår fast att svensk livsmedelsproduktion bör öka, och att inga styrmedel får leda till att svensk produktion missgynnas i förhållande till konkurrenter som arbetar med lägre lagkrav på miljö och djurskydd.

Lämna åkermark

I färdplanen ingår också förslag som syftar till att både skydda jordbruksmark från exploatering och avsluta odling på marker som gör större klimatnytta i andra former. Miljöpartiet vill till exempel att åkermark "med begränsat jordbruksvärde" ställs om till betesmark eller skog, då det ger en större kolsänka. Mullrika jordar bör återställas till våtmarker.

Partiet fortsätter att framhålla ekologiskt jordbruk som betjänt av ökat stöd, enligt klimatdokumentet då det "kan leda till ökad kolinlagring". Metanreduceringsersättningen bör höjas.

Skogens roll i klimatarbetet får stor plats i färdplanen. Konkurrensen om råvaran är stor, och Miljöpartiet vill höja miljöhänsynen i skogen samtidigt som potentialen för skogen som källa för klimatsmarta produkter, från biodrivmedel till byggmaterial, tillvaratas. För att få ihop den ekvationen vill partiet bland annat utreda om det går att skapa styrmedel som gör att skogsråvaran i större utsträckning används där den gör störst klimatnytta. Konkreta exempel på vad det skulle kunna vara saknas i färdplanen.

För att minska utsläppen av växthusgaser vill Miljöpartiet förbjuda nydikning av humusrika jordar, och de som är dikade bör restaureras till våtmarker, en åtgärd som ska ge ersättning. Stubbrytning bör också förbjudas, och uttaget av grenar och toppar ska vara hållbart.

Vegonorm

På transportsidan vill Miljöpartiet att Sverige ska vara helt fossilfritt 2030. Sveriges självförsörjning på fossilfria drivmedel bör öka, men även om det lyckas krävs det minskad energianvändning totalt i transportsektorn. Tanken på en differentierad, avståndsbaserad vägslitageskatt finns kvar. När bonus-malussystemet, som premierar köp av bilar med lägre utsläpp och höjer skatten på bilar med höga utsläpp, trätt i kraft vill Miljöpartiet se om det går att ge en högre bonus till människor som har liten eller ingen tillgång till kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill styra de offentliga köken mot mer klimatsmarta val genom att göra de mest etiska och klimatvänliga produkterna till förstahandsvalet i upphandlingar. Hur det ska regleras, och bedömas, framgår inte av färdplanen. Försök att införa vegonorm i offentliga kök, där kött blir ett tillval för den som begär det, vill partiet också se.

LÄS MER: Svenska linjen vann i EU-parlamentet

PREMIUM: Jordbruksverket föreslår fyrårsplan för lantbrukets klimatarbete

Andra förslag i klimatfärdplanen

- Gör etik och klimatvänlighet till huvudprincip vid offentlig matupphandling.

- Testa vegonorm, där kött är ett tillval för den som begär det, i offentliga kök.

- Utred om det går att ge en extra bonus vid köp av bil med låga klimatutsläpp till den som har liten eller ingen tillgång till kollektivtrafik.

- Ändra EUs momsdirektiv så att det blir lättare att differentiera momssatser baserat på miljö- och klimatpåverkan.