facebooktwittermail

Miljonsatsning på nya grödor

I regeringens höstbudget ingår en satsning på växtförädling och nya grödor för framtidens klimat. Anslaget är 90 miljoner kronor på tre år men kompetenscentret för växtförädling ska leva längre än så.

Klimatet förändras och vädret väntas bli varmare men periodvis också både torrare och blötare. Det ställer krav på att grödor och utsäde fungerar under nya väderförhållanden men att de också är resistenta mot andra skadeinsekter och sjukdomar än vi ser i dag.

Det är skälen till att regeringen nu sätter av pengar i höstbudgeten för att samla forskning och växtförädling som i ett kompetenscenter som väntas starta 2018.

Vid förädlingsstationen i Lännäs förädlas rödklöver och korn.
Vid förädlingsstationen i Lännäs förädlas rödklöver och korn.

Anslagen allokeras via Staltens Lantbruksuniversitet, SLU men också Lantmännen, LRF och Region Skåne deltar i arbete med kompetenscentret.

Växtförädling viktigt område

Samverkansprojektet är en satsning på växtförädling för trädgårds- och jordbruksväxter för att möta framtidens behov till följd av klimatförändringarna. Bakgrunden finns i livsmedelsstrategin där det framgår att växtförädling är ett viktigt område för Sverige och den framtida livsmedelsförsörjningen. Men det är också en del i en nödvändig omställning från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad och cirkulär ekonomi.

LÄS MER: Hundra år av norrländsk förädling

Målet är att växtförädlingen ska utveckla framtidens åkerbaserade råvara för livsmedelsproduktion, biobaserade drivmedel och mediciner. Ett annat fokusområde blir till exempel att ta fram eller utveckla livsmedelsgrödor som nya proteinkällor. Det finns också en önskan från regeringshåll för grödor utvecklade specifikt för norra Sverige.

– Den offentliga satsningen på växtförädling har minskat kraftigt sedan avregleringen av jordbruket i början av 1990-talet. Med kompetenscentret ska vi med gemensamma krafter öka takten i utvecklingen av framtidens grödor för ett hållbart jordbruk, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, som räknar med att samarbetet också ska driva arbetstillfällen och öka tillväxten i svensk livsmedelsindustri.

Förädling av rödklöver.
Förädling av rödklöver.

Lantmännen satsar i dag årligen 100 miljoner kronor på växtförädling i egen regi och kommer att ta med sig forskningen in i den nya plattformen.

Projektet är ännu så länge i sin linda men Per Arfvidsson hoppas det ska konkretiseras så fort som möjligt.

– Vår gemensamma ambition är att redan nästa år kunna presentera ett kompetenscenter för växtförädling. Hur snart det första forskningsprogrammet från den miljön kan leverera vet jag inte men växtförädling är en långsiktig verksamhet, säger han.

Jobbar med plattform

Just nu skissas på en plattform som kommer att arbeta med olika projekt inom ramen för både grund- och spetsforskning. Vissa projekt ska bli breda med många aktörer men det blir också förhållandevis avgränsade specifika projekt med ett fåtal aktörer.

– Resultaten kommer inte att vara exklusiva för Lantmännen utan det blir fler parter inblandade. Det här kommer att komma hela näringen till godo och inte minst de svenska bönderna och samhället i stort, säger Per Arfvidsson.

LÄS MER: Nytt liv för uråldrig gröda

Ambitionen är att ta fram anpassade, förfinade och optimerade varianter av dagens grödor. På Lantmännen pågår också försök med ”ancient grains”, det vill säga traditionella spannmålssorter som odlats för länge sedan men som av olika skäl övergivits.

– Sedan finns det också en spännande utveckling kring proteingrödor. En intressant tanke är att vi kommer att kunna odla betydligt mer proteingröda i Sverige när klimatet blir varmare och därmed slippa importen av soja från Sydamerika, säger Per Arfvidsson.

I höstbudgeten väntas 20 miljoner kronor anslås för 2018, 30 miljoner 2019 och 40 miljoner 2020. Förslaget är sedan att nivån 40 miljoner kronor kommer att permanentas. Målet är också att få in fler aktörer och delfinansiärer från näringen.

LÄS OCKSÅ: Därför satsar bagerierna på kulturspannmål

LÄS OCKSÅ: Centrum för växtförädling ska ge fler lönsamma grödor

LÄS OCKSÅ: Så gjorde han närodlat till en kassako