facebooktwittermail d

Miljoner till forskning om mjältbrand

Efter Omberg - SVA studerar hur mjältbrandssporer beter sig.

Forskare Bo Segerman är projektledare för mjältbrandsprojektet.
Forskare Bo Segerman är projektledare för mjältbrandsprojektet. FOTO: MIKAEL PROPST/SVA

Flera utbrott av mjältbrand har drabbat Sverige de senaste åren. Senast i somras konstaterades flera fall av mjältbrand i ekoparken Omberg i Östergötland. Sammanlagt handlade det om sex infekterade gårdar och tre älgplatser.

Smittspridningen var mer omfattande än vad som setts i modern tid.

Kunskapsluckor

Det finns kunskapsluckor om hur mjältbrandssporer beter sig när de är spridda i naturen. Forskarna Bo Segerman och Joakim Ågren, båda vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), startade under mars ett projekt som ska ta reda på hur dessa bakterier beter sig

Mjältbrand är en dödlig sjukdom som framförallt drabbar betande djur. Mjältbrandsbakterier kan ligga begravda i gamla gravar där man under den första halvan av 1900-talet grävt ner djur som dött av mjältbrand. När dessa bakterier åter kommer upp till ytan, via till exempel grävarbeten eller extrema väderleksförhållanden, så kan de smitta nya djur.

"Klimatförändringarna ger upphov till torka med efterföljande skyfall och översvämningar och det är väl känt att denna typ av omslag ökar riskerna för utbrott av mjältbrand då bakteriesporer sköljs upp till ytan. Gamla mjältbrandsgravplatser kan dessutom vid generationsskiften på lantbruksgårdar oavsiktligt komma att öppnas på grund av okunskap", säger Bo Segerman, SVA, som är projektledare, i ett pressmeddelande.

Kostsamma insatser

Att hantera utbrott kan till exempel innefatta vaccinering av ett stort antal djur samt sanering av marker för att förhindra vidare spridning. Dessa insatser är ofta mycket kostsamma.

"Om vi bättre kan bedöma riskerna i ett utbrottsområde så ökar chansen för att vi gör rätt insatser och i rätt omfattning", säger Bo Segerman.

I projektgruppen ingår olika experter på mjältbrandsdiagnostik, veterinärer, biologer, statistiker och spridningsmodellerare. Projektet startade 1 mars i år och ska pågå under två år. Medverkande myndigheter är Jordbruksverket, Totalförsvarets forskningsinstitut samt länsstyrelserna i Gävleborg, Uppland och Dalarna. Projektmedlen på 5,9 miljoner kronor kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer: Mjältbrandssmittan bekämpningen fas två

Läs Mer: En miljon till forskning kring mjältbrand

Läs mer: Mjältbrandsavspärrningarna rivs

Läs mer: Hårt prövar par årets företagare

Läs mer: Drygt 2400 djur vaccinerade mot mjältbrand

Läs mer: Mjältbrand på gård i Östergötland