facebooktwittermail d

Vindkraftsindustrin skapar oro på landsbygden

Mer vindkraft löser inte energiproblemen. Det är kärnkraft som kan ge balans i elsystemet, skriver Carl-Wiktor Svensson, Kristdemokraterna. 

Vindkraftspark Piteå.
Snabb vindkraftsutbyggnad skapar obalans i elsystemet, menar Carl-Wiiktor Svensson. FOTO: DANIEL CONSTANTINI/DN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Apropå de höga priserna talas det nu mycket om att Sverige behöver mer förnybar energi. Centerpartiet har tillsammans med Miljöpartiet valt att ställa sig i första ledet. Men det som behövs är mer än slagord och symbolpolitik om vi ska erhålla ett hållbart elbalanssystem och trygg elförsörjning. Låt mig förklara.

Det är nämligen skillnad på elproduktion och elproduktion, och eftersom man i dag inte väger in vindkraftens behov av elsystemsutbyggnad är inte de olika produktionskostnaderna jämförbara. Förnybar elproduktion skapar förvisso glädje för ett fåtal förunnade markägare – och det är de värda. Men ur ett elbalanssystem- och landsbygdsperspektiv skapar en hög andel vindkraft stora problem.

Dessa problem har vuxit sig starkare i takt med att kärnkraften har avvecklats. Den ej reglerbara energin ställer krav på en allt högre sammanlänkningsgrad gentemot övriga EU för att Sverige ska kunna motivera de utländska intressena att fortsätta investera. Ju högre sammanlänkning desto högre elpriser eftersom det finns ett överhängande elunderskott i våra grannländer.

Vindkraften har vuxit fram utan hänsyn till dess oförutsägbara produktion eller konsekvenser för elbalanssystemet - som i sig - även mångdubblar elnätsavgiften för konsumenterna.

För visst sved elnätsavgiften mer än elpriset för inte så länge sen?

Om man jämför elnätet med bilvägar, så är transmissionsnätet motorvägar för el och distributionsnätet elens landsvägar och gator.

För att klara omställningen till mer förnybar produktion behöver Svenska Kraftnät bygga ut transmissionsnätet med minst 300 kilometer nya elledningar varje år, motsvarande 73 miljarder, under minst en tioårsperiod. Därutöver tillkommer en minst lika stor investering i distributionsnätet för att säkra elleveranserna.

Jämfört med det system vi har haft i Sverige, med tyngdpunkt på vattenkraft och kärnkraft, skapar vindkraften mycket större utmaningar. Ett system med ej reglerbar elproduktion ställer nämligen högre krav på att systemet rent fysiskt ska kunna ta höjd för både överskott och underskott.

För så länge man inte kan lagra överskottsproduktionen från vindkraften så behöver man säkra upp vart överskottet ska ta vägen – därav har sammanlänkningarna med övriga EU, under lokal protest, byggts ut frenetiskt det senaste årtiondet.

När det blir elunderskott och vi inte har tillräckligt hög andel baskraft att reglera med blir vi tvingade att importera el, alternativt dra igång oljeverk likt det i Karlshamn. I värsta fall tvingas vi stänga ner delar av elnätet för att balansera elsystemet. Det är prioriteringar vi är tvungna att göra nu.

Men om vi bygger mer vindkraft då? Det är dessvärre ingen lösning. Det kommer öka på beroendet av en hög sammanlänkning, konkurrera ut den reglerbara energin, förstöra vår landskapsbild och skapa ännu mer obalans i elsystemet.

Sverige behöver under kommande årtionden mer el – mycket mer. Sverige behöver därför en mer driftsäker energimix där en större andel av produktionen är pålitlig året runt. Vi behöver mer kärnkraft.

Politikerna behöver också ställa krav på dem som vill bygga vindkraft att också betala för elnätsutbyggnadsbehovet som vindkraften medför i stället för att tillåtas höja elnätsavgiften. Det är inte rimligt att hushåll och företagare ska behöva betala både för de högre elpriserna och dessutom de högre elnätskostnaderna som de ofta utländska vindkraftsintressena medför.

Ändras lagen så att den ej reglerbara energin får betala för elsystemobalansen är jag övertygad om att ny reglerbar energi – det vill säga kärnkraft - står stadig ekonomiskt och att landsbygden slipper exproprieras i andra länders intressen.

Länge leve Sveriges baskraft och vår svenska landskapsbild.

Carl-Wiktor Svensson

riksdagskandidat Kristdemokraterna Kalmar län