facebooktwittermail

Mer miljöhänsyn vid avverkningar

Avverkningarna tar mer miljöhänsyn och lämnar mer hänsynsträd.

FOTO: ANN LIND N

Volymen hänsynsträd som lämnas som hänsyn vid slutavverkningar fortsätter att öka. Samtidigt ser volymen frö- och skärmträd ut att ha stabiliserat sig efter en tidigare stadigt nedåtgående trend, enligt Skogsstyrelsen.

Resultaten kommer från en inventering som görs när föryngringsåtgärderna är genomförda, vilket innebär att de senaste resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2005 till 2008.

Skyddszoner lämnas

I samband med föryngringsavverkning är det framförallt ytor med trädgrupper, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner som lämnas. Det är framförallt tall och björk som lämnas som hänsynsträd i samband med föryngringsavverkning och trenden är även att volymen lämnad hård död ved ökar.

Det finns ett tydligt samband mellan dimension och antal vad gäller lämnade hänsynsträd. Det lämnas färre grova träd och fler klena träd i samband med föryngringsavverkning.