facebooktwittermail d

Matmyndigheter får medel för civilförsvar

Det säkerhetspolitiska läget ger mer pengar till flera myndigheter.

Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket får alla förstärkta anslag i höstbudgeten. Regeringen bedömer att totalförsvaret behöver stärkas, "mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och händelser som visat på samhällets sårbarhet" och där har de myndigheterna roller att fylla.

Hälsohot

I höstbudgeten tillförs SVA 22 miljoner kronor om året för att stärka basresurserna så att de motsvarar kraven på säkerhetsskydd, infrastruktur, inventarier, expertkompetens och samverkan. Jordbruksverket bör få 8 miljoner kronor mer om året för utbildningar, övningar och samverkan med andra myndigheter, samt risk- och sårbarhetsanalyser för jordbrukssektorn.

Livsmedelsverket behöver enligt regeringen 10 miljoner kronor mer om året för att bland annat stärka förmågan att tidigt upptäcka hälsohot. Utöver det föreslår regeringen att Livsmedelsverket får 3,7 miljoner kronor för att säkra verksamheten för den nationella vattenkatastrofgruppen.

Annat lantbruksrelevant i höstbudgeten 2017

Inventering av nyckelbiotoper 20 miljoner/år i 10 år fr.o.m. 2017

Ersättning för områdesskydd till skogsägare 250 miljoner/år

Enklare jobb i gröna näringar 253 miljoner 2018

Bättre vägar/kollektivtrafik 235 miljoner 2018

Norrlandsstödet 100 miljoner 2018

Kompetenscentrum för växtförädling vid SLU 20 miljoner 2018, 30 miljoner 2019, 40 miljoner 2020

Stöd för omställning till ekologiskt lantbruk 25 miljoner 2018, 50 miljoner 2019, 100 miljoner 2020

Insatser mot vattenbrist 200 miljoner/år

10 nya servicekontor på landsbygden och i socialt utsatta områden

Lägre skatt på miljövänligare bilar, högre på fossildrivna fordon

Laserskanning för uppdatering av skoglig grunddata, 12 miljoner/år