facebooktwittermail d

Maskinhallen måste placeras med hänsyn till landskapsbilden

Får man inte placera en bygglovsbefriad maskinhall var man vill? Det är ämnet för veckans expertfråga – ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut.

Hej Lisa och gott nytt 2022! Har en fråga till spalten. Har jordbruk och har nyligen byggt ny maskinhall vid gårdscentra. Länsstyrelsen har dock skrivit till mig och menar att den är olämpligt placerad i landskapet – är jag inte fri att placera mina byggnader där jag vill med stöd av bygglovs­undantaget? 

Arno

Hej Arno, och tack för din fråga. Gott nytt på dig också! Detta blir mitt femte år med spalten, glad för att ni fortfarande efter dessa år läser och skriver till mig med era funderingar. Tack för det.  

Som vi tidigare har adresserat i vår spalt så får byggnader som är direkt avsedda för jord- eller skogsbruk eller liknande näring, som fiske- och rennäringen, uppföras, flyttas eller byggas till utan bygglov i sådana områden som inte omfattas av bygglov. Dessa byggnader kallas för ekonomibyggnader. 

Byggnader som endast har en indirekt koppling till jordbruket, som mejerier, slakterier eller sågverk, kräver dock bygglov. Likaså finns ingen lovbefrielse för ekonomibyggnader i områden som omfattas av detaljplan.

Vad gäller placeringen av bygglovsbefriad ekonomibyggnad så kan vi först konstatera att det inte finns några särskilda krav på att byggnaden ska placeras med något särskilt avstånd till tomt-­ eller fastighetsgräns.

Däremot finns det lagkrav i plan- och bygglagen på att även en bygglovsbefriad byggnad ska placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat landskapsbilden. Lämpligast placerad anses en ekonomibyggnad vara om den exempelvis förläggs vid ett skogsbryn i stället för mitt på öppen åkermark. Om landskapet är ojämnt och backigt anses det vidare lämpligare att placera byggnaden på en lägre nivå än på de högsta partierna för att inte bryta landskapets konturer.

Utöver detta anpassningskrav i plan- och bygglagen gäller också på vissa särskilda platser i landet ett särskilt landskapsbildsskydd. Det framgår inte av din fråga, Arno, vilket skydd som länsstyrelsen är ute efter. 

Landskapsbildsskyddet är ett miljörättsligt skydd av ett område som infördes genom naturvårds­lagen, som var lagen som gällde innan reglerna i dagens miljöbalk började att gälla. Syftet med landskapsbildsskyddet var att skydda stora områden från större förändring. För varje sådant område finns ett särskilt beslut från länsstyrelsen med tillhörande föreskrifter som är avsedda att skydda de synliga värdena i landskapet. 

Man kan inte längre besluta om nya landskapsbildsskydd. Sådana beslut om landskapsbildskydd som fattades innan miljöbalken började gälla gäller dock fortfarande i dag, till dess att de upphävs av länsstyrelsen. 

Den som vill göra en åtgärd inom ett landskapsbildsskydd som kan påverka den synbara upplevelsen i ett skyddat landskap måste ansöka om tillstånd till detta hos länsstyrelsen. Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på platsen. 

För dig som bedriver jordbruk kan dock vissa åtgärder vara undantagna från tillståndskravet, uppförande av ekonomibyggnad är ett sådant exempel. Hör med länsstyrelsen vad de syftar på och kolla om du kan omfattas av undantaget. 

Håller tummarna för att din ekonomibyggnad snart kan vara en del av landskapet, Arno.

Lisa Kylenfelt

Jurist, Ludvig & co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin och Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland respektive Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten