facebooktwittermail

Markägare måste ha rätten att inte sälja

Man kan inte vara säker på någonting. Inte ens på att den mark du äger verkligen är din på riktigt. Om staten tycker att en bit av din mark borde tillhöra grannen så kan den se till att det blir så.

Det är tack och lov inte vanligt att så sker, men så länge fastighetsbildningslagen gäller och det finns dåligt arronderad mark så finns risken.

Tanken bakom fastighetsbildningslagen är god, men frågan är om den inte blivit föråldrad. Syftet med lagen är att åstadkomma en god fastighetsindelning så att jord- och skogsbruk kan bedrivas rationellt.

Ägorna ska vara samlade, man ska inte behöva vägar över annans mark med mera. Det finns naturligtvis mark som ligger "fel" och som lämpligen kunde överföras till grannfastigheten, mot ersättning i pengar eller i utbyte mot annan mark.

En markägare kan ta initiativet till en sådan affär, och om Lantmäteriet tycker att den fastighet som får mark ökar mer i värde än vad den fastighet som blir av med mark tappar i värde så arbetas ett förslag fram.

Så här står det i lagen: "Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att lämpligare fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen medför. Åtgärden är dock ej tillåten, om den skulle väsentligt försvåra eller fördyra en mer omfattande reglering som behövs och som kan väntas inom en nära framtid."

Det är som gjort för osämja och process. Hur uppskatta värdena? Vad är troligt att marken kommer att användas till? Vilka är de inblandades planer? Vad är "inom en nära framtid"?

Mark som samhället exproprierar ska ersättas generöst. Särskilt som det numera ofta är privata bolag, som har aktieägarnas intresse för ögonen snarare än samhällets, som vill åt mark.
När det handlar om två privata markägare är det svårare att kräva generösa ersättningar.

Om en markägare tycker att det vore bra med en affär med grannen så kan de väl komma överens om det utan att staten lägger sig i. Kommer parterna inte överens så får det vara. Man måste ha rätten att inte sälja. Det verkar vara det bästa sättet att värna äganderätten. Lars Vernersson