facebooktwittermail d

M: ”Vi söker stöd för att ändra artskyddslagstiftningen”

Moderaterna lägger fram förslag i miljö- och jordbruksutskottet för att komma till rätta med den absurda situation som den svenska artskyddslagstiftningen lett till, skriver Jessica Rosencrantz (M) och John Widegren (M).

”Konsekvenserna av kraven – som Skogsstyrelsen kallar ”en ny ordning i skogen” – kommer att bli betydande. Stora delar av dagens svenska skogsbruk omöjliggörs”, skriver Jessica Rosencrantz och John Widegren. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I torsdags meddelade Skogsstyrelsen nya krav som kommer att drabba det svenska skogsbruket och annan verksamhet som sker i skog och mark. Kraven innebär att skogsägare framöver kommer att behöva ta betydligt större ansvar för att undvika att avverkning och andra skogsbruksåtgärder stör eller hotar fridlysta arter.

Bevisbördan för detta kommer att vila tungt på skogsägaren, som kommer att vara skyldig att skaffa den kunskap och det underlag som behövs för att visa att ingen förbjuden påverkan på djur sker. Skogsstyrelsen bedömer också att de framöver i högre utsträckning än tidigare kommer att behöva begära in underlag och utredningar från skogsägare.

Konsekvenserna av kraven – som Skogsstyrelsen kallar ”en ny ordning i skogen” – kommer att bli betydande. Stora delar av dagens svenska skogsbruk omöjliggörs, med omfattande negativa konsekvenser för företags och enskildas ekonomi, arbetstillfällen och skogens möjligheter att bidra till klimatomställningen genom hållbara biobaserade produkter. Även jordbruk, byggen av hus, vägar, vindkraftverk och kraftledningar kommer att försvåras, då även de kan påverka fåglar och andra fridlysta arter.

Situationen är en konsekvens av hur Sverige genomfört EU:s livsmiljödirektiv och fågeldirektiv. Den svenska implementeringen av direktiven innebär att varje fågelindivid nu omfattas av ett mycket strikt skydd. 

Nu har lagstiftningen prövats i domstol. Efter ett antal domar har Skogsstyrelsen dragit slutsatsen om vad de innebär för myndighetens sätt att arbeta och bedöma skogsbruksåtgärder.

Moderaterna anser att hotade arter och värdefull natur ska skyddas. Att säkerställa fortsatt biologisk mångfald i skog och mark är angeläget, och det svenska skogsbruket har också visat sig ha förmåga att kombinera detta med aktivt brukande.

Myndigheter ska följa lagen. När detta får orimliga konsekvenser eller kommer i konflikt med andra önskvärda mål – som till exempel möjligheten att bedriva ett aktivt skogsbruk – är det upp till lagstiftaren att ändra lagen.

Att det som nu hänt skulle kunna ske är ingen nyhet. Flera aktörer har påpekat risken med den svenska artskyddlagstiftningen, bland annat i samband med att förslagen från förra årets artskyddsutredning presenterades. Regeringen har dock inte agerat, och nu står det svenska skogsbruket inför ett närmast existentiellt hot.

Tyvärr kan vi konstatera att denna oförmåga att lösa skogsbrukets problem blivit en vana för regeringen. Under det gångna året har vi sett hur regeringen gått fram med en skogsproposition som inte löser de konflikter som finns kring skogsbruket, och hur man i EU inte tillräckligt försvarat det svenska skogsbruket mot klåfingriga byråkraters försöka att lägga sig i hur det bedrivs.

När regeringen inte agerar blir vi tvungna att göra det. Därför kommer vi att under torsdagen (17/2) lägga fram förslag i miljö- och jordbruksutskottet för att komma till rätta med den absurda situation som den svenska artskyddslagstiftningen lett till.

Vi föreslår att artskyddsförordningen ändras så att förbuden mot påverkan på arter begränsas till EU:s miniminivå, det tydliggörs att det är staten som har utredningsansvaret och att rätten till ersättning vid inskränkningar stärks. Vi tror att det finns en majoritet bland riksdagens partier för vår linje och därmed för att rädda det svenska skogsbruket.

Jessica Rosencrantz (M)
miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson

 

Läs mer om artskyddet:
”Skogsstyrelsen försöker kuppa igenom ny rättspraxis”
Skogsstyrelsen skärper artkontrollen
Artskyddet gället vid alla skogsbruksåtgärder
Miljöorganisationerna: Äntligen följer Sverige lagen 
Ledare: ”Vill regeringen knäcka svenskt skogsbruk?”
”Slutet för den svenska skogsbruksmodellen”