facebooktwittermail

Lyft för Norra Skogsägarna

Norra Skogsägarna redovisar ett resultat efter finansiella poster om 60,7 (-97,8) miljoner kronor för 2010. En resultatförbättring med 158 miljoner kronor från 2009.

Rörelseresultatet uppgick i föreningen till 48 miljoner kronor, att jämföra med -110,3 miljoner kronor 2009.
Under perioden uppgick nettoomsättningen till 2,1 miljarder kronor, att jämföra med 1,6 miljarder 2009. Alla affärsområden har stärkt resultatet jämfört med 2009.

I bokslutskommunikén förklarar vd Eva-Maria Ekström det goda resultatet med höjda priser på sågade trävaror, sänkta rörelsekostnader och ett gott resultat i virkeshandeln.

Likviditeten är fortsatt god och inlåningen från medlemmarna ligger stabilt på en hög nivå, enligt Norra Skogsägarna.
Enligt förslag från styrelsen ska medlemmarna erhålla fyra procents ränta på insatskapitalet, cirka 7,5 miljoner kronor.

Under 2010 uppgick trävaruproduktionen vid föreningens sågverk till 370 685 kubikmeter sågad vara (322 200).
838 (521) nya medlemmar anslöt sig till Norra Skogsägarna under 2010.

Fotnot. Verksamhetsåret 2009-2010 omfattar 16 månader då föreningen går över från brutet räkenskapsår till kalenderår från och med 2011. ATL.nu