facebooktwittermail d

LRF: Rådgivning att föredra

Rådgivning framför lagkrav är en vanlig modell i flera länder för att minska övergödning från lantbruket, enligt en ny rapport som Svenska Miljöinstitutet gjort på LRF:s uppdrag.

IVL, Svenska Miljöinstitutet, har jämfört vilka åtgärder som föreslås för EU:s vattendirektiv för att minska övergödningen.

Vattenvårdsrådgivning på gårdsnivå och frivilliga åtgärder kopplade till miljöstöd är vanligare som styrmedel i andra länder jämfört med i det svenska förslaget till åtgärder, enligt rapporten.

Fokus fosfor kontra kväve

Av de undersökta länderna* konstaterar rapportförfattarna att grundläggande åtgärder kopplade till nitratdirektivet är centrala i alla länder. I de flesta underlagen nämns specifika åtgärder som kantzoner och förbättrad gödselmedelshantering som viktiga åtgärder. I Tyskland och Danmark är fokus främst på åtgärderna på kväveläckage, medan man i Sverige har fokus på fosfor. 

Finland, England och till viss del Tyskland har större fokus på gårdsspecifik rådgivning och frivilliga åtgärder kopplade till miljöstöd än i Sverige. Tyskland och England har nationella åtgärder, relativt generella, som sedan anpassas lokalt. I Danmark föreslås ett fåtal mer generella åtgärder, men en ny reglering med specifika åtgärder ska införas. 

"Markägare får betala"

"Det finns en oro i lantbruket att det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv kommer att medföra oproportionerligt stora kostnader för ibland små eller inga utsläppsminskningar. Det innebär att markägare och brukare får betala för Sveriges gemensamma skydd av vatten", säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till rapporten.

LRF anser att man når längre med "frivillighet och kunskap" än med lagstiftning.

Branschorganisationen ser en risk att Sverige förlorar ytterligare livsmedelsproduktion med lagstiftning.

Landets fem vattendelegationer fattar i december beslut om åtgärdsprogram för det svenska Vattendirektivet.

 

Fotnot. Länderna som jämförts med Sverige är Finland, Danmark, England och Tyskland.