facebooktwittermail

LRF kritiskt till vattenverksamhetsutredning

Administrativa åtgärder som tvingar fram en nedläggning av den småskaliga vattenkraften. Det anser LRF om vattenverksamhetsutredningen när man nu lämnat in ett remissyttrande.

LRF är starkt kritiskt till flera förslag i vattenverksamhetsutredningen slutbetänkande som lämnades in i till dåvarande miljöminister Lena Ek i juni och som man nu lämnat in ett remissyttrande på.

En central och omtvistad del av betänkandet är att i princip alla vattenkraftverk måste söka helt nya miljötillstånd, vilket skulle innebära en stor merkostnad för den som driver ett mindre vattenkraftverk.

Risk för omfattande nedläggning

I remissyttrandet skriver LRF att förslaget inte leder till ett samhällsekonomiskt effektivt system för prövning och miljöanpassning av befintliga verksamheter. LRF anser att administrativa åtgärder används för att tvinga fram en avveckling av verksamheterna. Det finns en tydlig risk att förslaget kan leda till en omfattande nedläggning av den småskaliga vattenkraften, enligt LRF.

LRF vill heller se att man tar sikte på att underlätta för miljöanpassning av befintliga verksamheter som tar hänsyn till konsekvenserna för berörda verksamhetsutövare.

Markavvattning bör utredas mera

LRF anser också att markavvattningsfrågorna behöver utredas noggrannare, vilket också finns med i utredningens förslag. LRF välkomnar detta men anser att utredningsuppdraget bör omfatta hela markavvattningsfrågan.

LRF ifrågasätter också förslaget att flytta det tillsynsvägledande ansvaret för markavvattning från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten. LRF anser att det ansvaret bör flyttas till Jordbruksverket som man anser ha störst sakkunskap när det gäller markavvattningsfrågor.