facebooktwittermail d

Lönsamt att gå ihop och förhandla om priser

Inom den svenska lantbruksnäringen finns en stor potential för att skapa långsiktigt lönsamma företag som klarar att producera varor på en konkurrensutsatt marknad.

Grundförutsättningarna i form av markresurser, kunskapsnivå för att möjliggöra optimal produktion och en ökande efterfrågan på livsmedel globalt sett pekar alla i en positiv riktning för våra jordbruk.

Ökad efterfrågan leder säkert till ett högre pris på matvaror, men avgörande för våra företags konkurrenskraft är att en stor del av den ökningen också stannar hos primärproducenten.

Grundförutsättningen för att kunna driva företag är att verksamheten kan bli lönsam och generera ett överskott. Vi har kostnader för att upprätthålla vår produktion, vi har krav på oss att betala ränta på investerat kapital och vi ska ha en marknadsmässig lön för arbetet. Därtill räknar vi med att kunna skapa ekonomiskt utrymme för att utveckla och investera i vår verksamhet så att vi kan bibehålla vår konkurrenskraft också på sikt.

Det finns heller ingen spelplan för lantbruksföretag som avviker från den som finns på annat håll, här gäller rätt försäljningspris på den vara vi producerar. Den principen är grunden för lönsamhet. Vad som är rätt pris kan förstås variera beroende på vilken kundgrupp man försöker möta behoven hos. Men priset är aldrig rätt om inte ovanstående kravbild först är tillgodosedd.

Verkligheten inom lantbruket präglas många gånger av resonemang där prissättningen av varan kommer först. Därefter försöker vi genom medel som effektivitet i produktionen, storskalighetsfördelar och rationaliseringsåtgärder att övervinna den dåliga lönsamheten.

Enligt min mening är det väsentligt att optimera företagets produktion och resursanvändning, det är ta ansvar för den verksamhet man driver. Men däremot är det inte lösningen på ett grundläggande lönsamhetsproblem. Det är prissättningen och i förlängningen marginalen mellan produktionskostnad och försäljningspris som löser den frågan.

Vägen till framtida tillväxt och konkurrenskraft ligger till stor del i möjligheten att påverka betalningen genom att förhandla pris och villkor för den vara man säljer. Det står oss alla fritt att utföra det förhandlingsarbetet, enbart för det egna företaget eller gemensamt med andra.

Goda exempel på när producenter slagit sig ihop och påverkat sin förhandlingsposition och därmed försäljningspriset har vi alla anledning att ofta och tydligt kommunicera. Motpolen är nämligen en frekvent kommunikation kring betalningsnivåer som inte alls tar hänsyn till de lönsamhetskrav vi måste ställa i våra företag.

En tydlig och differentierad marknad finns där, vi har den svenska råvaran och gemensamt är vi så starka att både stora och små köpare måste ta hänsyn till våra krav. Låt oss omsätta den möjligheten till konkret handling och förhandling kring större volymer av gemensamma produktionsvärden. Det kommer att bli en satsning som skapar verklig värdeökning och lönsamhet på sikt.

Anette Skoog
nöt- och lammproducent
Ervalla, Örebro