facebooktwittermail d

Nya försök undersöker nyttan av att bevattna vall

Lönar det sig att bevattna vallarna? Mycket av forskningen är över 30 år gammal, men nya försök tyder på tydlig merskörd med bevattning i perioder när det är underskott på nederbörd.

Hej, jag undrar om det finns någon svensk forskning kring bevattning av vall? Jag har börjat fundera i banorna kring att bevattna de vallar jag har i min produktion, men känner mig osäker på hur och vad det skulle kunna ge i mervärde.

Vänliga hälsningar Louise

Hej Louise!

Det är en intressant fråga du ställer. Vi vände oss till forskaren Ingrid Wesström på SLU, som forskat mycket kring bevattning av vall. Hon svarade såhär:

”Försök med bevattning till slåttervall med olika gödselgivor har genomförts i SLU:s regi i tre större försöksserier mellan åren 1965 och 1989. Sammanlagt har cirka 70 försök utförts på olika jordarter och platser i Sverige.

Resultat från försöken visade att medelskördarna ökade med stigande kvävegivor. Skördeökningarna var större med bevattning jämfört med utan bevattning. Bevattningen utjämnade skillnader i avkastning både mellan vallar med olika artsammansättningar och mellan jordar med olika vattenhållande förmåga.

Försöken visade också att goda bevattningseffekter i vallar förutsätter god tillgång på växtnäring. Bevattningseffekten vid god kvävetillgång blev i försöken dubbelt så stora som vid låg kvävetillgång. Vid bevattning utnyttjades tillfört kväve bättre. Avkastningen per kilo kväve ökade med 40-50 procent.

Det finns i dag ett stort behov av att uppdatera råd och rekommendationer för bevattning till vall. Detta för att anpassa tidpunkter för bevattning till dagens odlingssystem, nya sortblandningar och förändrade krav på grovfodrets kvalitet i intensiva mjölkproduktionssystem. Med de gamla försöksresultaten som utgångspunkt har vi anlagt två nya försöksserier år 2020. Syftet med våra nya försök är att bedöma effekten av olika bevattningsstrategier på avkastning och kvalitet i en vall med en torktålig artsammansättning och en med traditionell slåttervall.

Klimatförändringar har medfört förändrade förutsättningar för lantbruket. De senaste årens nederbördsfattiga odlingssäsonger har lett till brist på grovfoder i Sverige. I dag odlas vall på 37 procent av Sveriges åkermark. Vallarna har ett stort behov av vatten under hela växtperioden.

Efter utförda försök år 2020 på två etablerade treårsvallar, en konventionell och en ekologisk, kan vi konstatera att en tydlig merskörd kan uppnås med bevattning under perioder med nederbördsunderskott. De positiva effekterna på avkastningen var direkt kopplade till hur lång tid in på säsongen som bevattningen utfördes.

I beräkningar av mervärdet för bevattning bör inte enbart avkastningsökningen ingå. Större odlingssäkerhet, mindre variationer i avkastning mellan år, effektivare utnyttjande av växtnäring och friare växtföljd är några av de faktorer som bör ingå i beräkningarna.

Om det lönar sig med en investering i ett system för vattenanskaffning och bevattning är en specifik fråga för varje enskilt företag. En fråga som kan vara till hjälp i den ekonomiska utvärderingen är: Hur mycket kostar en utebliven skörd på grund av torka? På lång sikt bör man fundera på hur många torra år företaget tål.”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

LÄS OCKSÅ: Allt fler vill vattna sina vallar

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu