facebooktwittermail d

Livsfarlig bakterie funnen i hundfoder

WOUDRICHEM NEDERLÄNDERNA

(OBS! DETTA ÄR EN ARTIKEL FRÅN 2017) Nederländska veterinärer slår larm: importerat kött som används till rått hundfoder kan innehålla bakterier och parasiter som är farliga för människor och djur. En hund fick avlivas sedan den smittats av Brucella suis, som inte funnits i Nederländerna sedan 1973.

Nederländska veterinärer slår larm om importerat rått kött som ingår i hundfoder.
Nederländska veterinärer slår larm om importerat rått kött som ingår i hundfoder. FOTO: MOSTPHOTOS

Smittan kom från harar som importerats från Sydamerika:

– Vi är oroade över att importerad och bearbetad rå hundmat inte kontrolleras. Om en container med får- och/eller nötslaktavfall från Ungern eller Rumänien kommer hit finns det risk att människor smittas av den farliga parasiten Echinococcus granulosis, säger veterinär expert Paul Overgaauw till ATL.

Smittade harar

Det var i slutet av förra året som universitetet i Utrecht till sin förvåning hittade Brucella-bakterierna hos en sjuk hund för första gången på 44 år. Smittan spårades till en firma som säljer rå hundmat, så kallad Barf (Bones and raw food). I en container med 30 ton slaktavfall låg harar som importerats från Sydamerika. En av hararna bar smittan:

– Det är harar som jägare skjutit, säger Paul Overgaauw. Det är känt att de smittas av vildsvinen.

Spåra kött

Veterinärerna slog larm hos landets livsmedelsverk NVWA och uppmanade verket att spåra kött och återkalla:

– Vi fick svaret att det inskränker sig till en smittad hund och att allt nu är under kontroll. Men vi vet inte hur många kilo smittade harar som malts ner och vilka mängder kött som sålts. Jag är förvånad över att både NVWA och djurfoderföretagens intresseorganisation Dibevo försäkrar att de har läget under kontroll.

– Veterinärer har inte informerats och kommer alltså inte att specifikt testa sjuka djur på den besvärliga bakterien.

Katastrofala följder

Brucella Suis kan få katastrofala följder för grisproduktionen. Den är därför anmälningspliktig även för djur i Nederländerna. NVWA räknar inte med att det finns risk att grisar smittas av en eventuell sjuk hund på gården. Framtiden får utvisa om det stämmer eller om vi trots allt fått in smittan.

– Hos människan är brucellos i Sverige en anmälningspliktig sjukdom och bland de fall som anmäls är inte arten alltid specificerad men från de fall där påvisning av bakterien skett kan vi konstatera att vi under de senaste 20 åren hos människa endast har påvisat Brucella melentenis bland de olika brucellarterna, säger avdelningschef Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten.

LÄS MER: Fästingmedlen som ger mest biverkningar

LÄS MER: Besked om Bravecto dröjer

LÄS MER: Stor köttskandal rullas upp i Brasilien

LÄS MER: Förbjud import av brasilianskt kött

LÄS MER: Slakteri förfalskade stämplar och sålde olagligt kött

LÄS MER: USA stoppar köttimport

LÄS MER: EU skärper kraven på brasilianskt kött

Fakta om rå hundmat

Följande gäller om kontroll av rå hundmat, uppger Statens Jordbruksverk:

Den som i första led efter tillverkning eller införsel från annat land släpper ut foder på den svenska marknaden klassas som en foderleverantör. Foderleverantörerna ansvarar för att fodret man släpper ut på den svenska marknaden är säkert. Den offentliga kontroll som sker är regelbunden, men ändå att betrakta som ett slags stickprovskontroll, som i sig aldrig fullt ut kan garantera att fodren på marknaden är säkra. Kontrollens syfte är att säkerställa att foderföretagarna har en systematisk egenkontroll så att de själva kan se till att fodren som hanteras är säkra. Enligt den så kallade hygienförordningen ska foderföretag ha skriftliga rutiner som grundar sig på så kallade HACCP-principer, som innebär att man tar reda på, bedömer och kontrollerar risker med foderprodukterna.

Hur ofta kontroll sker vid en foderanläggning avgörs av verksamhetens risk- och erfarenhetsklassificering, samt av vilka volymer foder som hanteras.

Vid kontrollen sker provtagning med stöd i den riskanalys som Jordbruksverket årligen uppdaterar. SVA är riskvärderare inom foderområdet och ger underlag till Jordbruksverket som är riskhanterande myndighet. I riskanalysen pekas de risker ut som kontrollen bör fokuseras på. När det gäller färskfoder har främst riskerna med antibiotikaresistenta bakterier diskuterats, liksom risken för att smitta från fodret vid bristande hygienrutiner kan spridas i hemmet och till människor, främst småbarn.

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points, eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter.