Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 13 oktober 2017

  Förtydliga artskyddsförordningen

  Skogsstyrelsen vill att regeringen utreder Artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker. ATL:s ledarskribent Greger Ekman håller med.

  FOTO: Frank Ramspott

  Domarna i målen rörande lavskrikorna i Hälsingland, som undanröjer Skogsstyrelsens beslut om att inte tillåta avverkning, är viktiga men de ger inte några tillräckligt bra svar på vad som gäller när skogsägare förbjuds att bruka sin skog. Det landets skogsägare vill veta är om det kan vara möjligt för staten att inskränka brukandet och ägandet av en fastighet utan att ersättning utgår.

  I lavskrikemålen konstaterar Mark- och miljödomstolen i Östersund att Skogsstyrelsen begått formella fel. Skogsstyrelsen borde ha bedömt avverkningsanmälningarna enligt Skogsvårdslagen och de bestämmelser i Miljöbalken som myndigheten bevakar. De bedömningar om artskydd som Skogsstyrelsen gett sig in på ska länsstyrelsen göra, då länsstyrelsen är dispens- och tillsynsmyndighet.

  Med stöd av Mark- och miljööverdomstolens dom i det uppmärksammade ”Bombmurkelmålet” ska en fullständig så kallad proportionalitetsbedömning, i vilken de allmänna och enskilda intressena vägs mot varandra, göras i fråga om dispens från avverkningsförbud. Om den pågående markanvändningen avsevärt försvåras ska markägaren ha möjlighet till ersättning.

  Juridiken kring artskyddet kan knappast sägas vara enkel att förstå. Till och med expertmyndigheter har svårt att reda ut frågeställningarna. Detta är i sig ett allvarligt problem. Lagstiftningen kring ingrepp i äganderätten måste vara tydlig och genomtänkt.

  De nu aktuella domarna gav inte någon vägledning om hur man ska se på lavskrikans bevarandestatus. Domstolen fann formella fel och undanröjde Skogsstyrelsens beslut på den grunden. Nästa steg är att länsstyrelsen i egenskap av dispens- och tillsynsmyndighet för artskyddet gör en bedömning om hur lavskrikorna påverkas av de anmälda avverkningarna. Det är inte otänkbart att länsstyrelsens kommande beslut också kommer att gå till domstol.

  De berörda skogsägarna kan få vänta länge än på att få avverka sin skog. Om de nu aktuella domarna överklagas kommer det dröja ännu längre. Det är i och för sig bra att det skapas vägledande domstolsavgöranden men det är bättre att angripa problemet vid dess rot. Skogsstyrelsen efterlyser i en kommentar till domarna att regeringen utreder Artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker. Skogsstyrelsen har helt rätt i detta.

  Skogen har ett stort värde för landet och för de enskilda skogsägarna. Särskilt mindre familjeskogsbruk kan drabbas hårt ekonomiskt av avverkningsförbud. När den enskilde skogsägarens äganderätt får stå tillbaka för det allmänna naturvårdsintresset som staten företräder så måste ersättning utgå. Att skog med höga naturvärden bevaras är bra, men det får inte ske på lösa grunder och till ingen eller undermålig ersättning.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen