facebooktwittermail d

M: ”Låt inte MP diktera skogspolitiken – igen”

Miljöpartiet presenterar återigen skogspolitiska förslag som utgör allvarliga hot mot den modell som gjort det svenska skogsbruket framgångsrikt. S och C lät MP diktera skogspolitiken under den gångna mandatperioden. Låt dem inte göra det igen, skriver Jessica Rosencrantz och John Widegren, Moderaterna.

En person sågar en stock med motorsåg
De rödgrönas politik hotar hela den svenska skogsnäringen, skriver företrädare för Moderaterna inför valet på söndag. FOTO: ALF LINDERHEIM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den gångna mandatperioden har varit fyra förlorade år för Sveriges skogsägare. Löftet i januariavtalet om stärkt äganderätt mynnade ut i förslag om att tvångsinlösa stora arealer fjällnära skog. Efter långa förhandlingar mellan C och MP stod det klart att C inte lyckats freda skogsbruket från de skadliga förslagen.

I tisdags presenterade MP nya och skärpta förslag om att inskränka det svenska skogsbruket. Åtta miljarder kronor per år ska läggas på det MP uppger är skydd och skötsel av natur. Även om detaljerna redovisats är det lätt att inse att en stor andel av dessa ska gå till att lösa in skog och ta den ur bruk.

Samtidigt vill MP att Sveaskog helt ska gå över till det man kallar ”skonsamma hyggesfria” metoder, och att det ska finnas ett mål om att 30 procent av skogsbruket ska bedrivas så 2030. Även V föreslår detta.

Förslagen bygger på en felaktig bild av läget i skogen. MP hävdar att det nu bara finns rester av gammal skog kvar, och att skogsbruket bedrivs hårdare nu är på många decennier. Faktum är att Sveriges skogar utvecklas i rätt riktning.

Sedan 1990-talet har avverkningsvolymerna ökat, men det har skett utan att större arealer påverkas. Samtidigt har mängden gammal skog ökat och virkesförrådet växt.

Skogsbruket blir helt enkelt effektivare, och det är bra eftersom produkter från skogen gör stor nytta. De behövs både för att tränga undan fossila material, och för att resterna från skogsbruket blir till biobaserade bränslen.

Skogsbruket bidrar idag med klimatnytta som är dubbelt så stor som Sveriges utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är skogsbruket en förutsättning för sysselsättning i stora delar av landet.

Beräkningar som tagits fram av Balanskommissionen visar att de begränsningar som MP presenterar, och som även ingår i EU:s förslag till skogsstrategi, skulle bli mycket kostsamma för svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri. Konsekvenserna för råvaruförsörjningen och energitillgången skulle vara förödande, liksom för jobben på landsbygden. Nyttan som skogen gör för ekonomi, jobb och klimat skulle alltså minska.

Moderaterna kommer inte låta detta ske. Vi vet att Sveriges skogsägare lyckas med att kombinera hög produktion med höga naturvärden, och vi litar på att de kommer att göra det framöver om de ges fortsatt frihet att bruka sin skog. 

Vi vill att skydd av skog ska ske frivilligt, och att skogsägare själv ska få välja sina brukandemetoder. Den totala arealen som är undantagen från produktion ska inte öka.

Tvärtom måste de miljömål som idag leder till allt mer expansiva anspråk på att undanta skog från att brukas ses över, liksom de artskyddsregler som idag tvingar skogsägare till omfattande arbete för att få bruka sin mark – arbete som borde vara statens ansvar att utföra.

Vi kommer även att stå upp för svenska skogsägares intressen i Bryssel. S svek skogsägarna under den gångna mandatperioden, genom att varken skicka ansvarig minister till de avgörande möten där EU-kommissionens skogsförslag diskuterades, eller genom att ansluta sig till de försök att påverka som andra länder gjorde.

Den gångna mandatperioden har visat att varken S eller C kommer att lyckats med att värna skogsbruket, för på deras sida står partier som bekämpar såväl privat ägande som aktivt skogsbruk. Det finns bara ett sätt att undanröja det hotet, och det är att rösta fram en moderatledd regering.

Jessica Rosencrantz (M)
miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson