facebooktwittermail d

Lantmäteriet borde drivas i privat regi

Det statliga Lantmäteriets monopolställning har lett till lägre effektivitet och högre taxor. Regeringen bör utreda om stora delar av verksamheten kan drivas i privat regi, skriver Dag Magnusson, vd för Skånegårdar.

Äntligen har problemen med Lantmäterimyndigheten tagits upp i media. Under lång tid har vi på Skånegårdar känt oss frustrerade över de långa handläggningstiderna, att det dröjer upp till ett halvår innan en handläggande lantmätare utses och att man inte längre under vettiga former kan kommunicera med myndigheten.

Det händer allt oftare att det begås direkta fel vid handläggningen och att många oerfarna lantmätare släpps fria av de överordnade att självständigt handlägga ärenden som myndighetsperson.

På Skånegårdar hanterar vi cirka 125 fastighetsaffärer årligen och i minst häften av fallen resulterar det i någon form av fastighetsbildning som avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering.

I många fall rör det sig om stora affärer på upp till 50 miljoner kronor och i avvaktan på att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft är beloppen spärrade och avkastningen på vare sig fastigheten eller pengarna blir optimal. Samhällskostnaden och den enskildes uppoffringar är således betydande.

Vidare har lantmäteriet på sistone i större utsträckning haft synpunkter på uppläggen, det vill säga ifrågasatt om fastighetsbildningarna är lämpliga. Vi har sedan 1990-talet haft en mycket liberal praxis och detta har inneburit stora fördelar och underlättat lantbrukets yttre rationalisering och höjt effektiviteten.

Vissa kommuner har egna lantmäteriavdelningar och generellt anser vi att dessa fungerar bättre än det statliga lantmäteriet. Förrättningarna är billigare, det är lättare att få en dialog på ett tidigt stadium med en handläggare och i vissa fall kan man vid obeståndsärenden få förtur.

Det statliga Lantmäteriets monopolställning har lett till lägre effektivitet och högre taxor. Myndigheten borde utsättas för ett konkurrenstryck genom att med lagstiftning tillåta att vissa delar av processen utförs av privata aktörer.

Därmed skulle vi på Skånegårdar kunna anställa egna examinerade lantmätare/civilingenjörer för uppmätning, gränsutsättning, servituts- och samfällighetsutredningar med mera, och vederbörande skulle också kunna upprätta kartor och protokoll. Handlingarna skulle därefter kunna sändas till Lantmäterimyndigheten för kontroll och fastställelse.

På detta sätt skulle myndigheten kunna avlastas väsentligt och den fria marknaden skulle snabbt kunna arbeta bort de långa handläggningstiderna och sannolikt även sänka kostnaderna.

Vi uppmanar regeringen att tillsätta en ensamutredare som snabbt kan komma med förslag till ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra en privatisering.

Dag Magnusson. vd Skånegårdar