facebooktwittermail d

Stärkt resultat för Lantmännen – trots coronapress

Lantmännen redovisar ett resultat efter finansiella poster för första tertialet (januari-april) 2020 på 447 miljoner kronor, jämfört med 335 miljoner kronor för motsvarande tertial föregående år.