facebooktwittermail

Lantbrukets undantag för bränsleskatt kan tas bort

Jordbrukets skatteundantag för bränsle kan vara på väg bort. Det vore bra för svenska bönder, säger Lars-Erik Lundkvist på LRF.

Skatterna på energi varierar mellan EU:s medlemsländer men en gemensam lag sätter en nedre gräns. Just för lantbruket är den gränsen noll, det är alltså fritt fram för ett land att inte ta ut någon skatt alls för jordbrukets bränslekonsumtion. Det vill EU-kommissionen ändra på.

Minimibeskattning


Kommissionen vill ta bort lantbrukets undantag och införa en minimibeskattning på koldioxidutsläpp. Då jordbruket inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter bör sektorn på andra sätt uppmuntras att införa klimatvänliga åtgärder, resonerar EU-kommissionen.

Svensk linje


Lars-Erik Lundkvist, LRF:s expert på konkurrenskraftsfrågor, tror inte att lagändringarna leder till högre skatter för svenska bönder. Snarare kan det tvinga andra länder att följa den svenska linjen med koldioxidskatter.

- Ur ett svenskt konkurrensperspektiv vore det naturligtvis bra om andra länder gör motsvarande det som gjorts i Sverige.

EU-kommissionen har lagt in flera brasklappar vad det gäller beskattningen av jordbruket. De föreslår bland annat att lantbruksverksamheter även fortsatt ska kunna slippa energiskatten helt, om de genomför åtgärder som motsvarar de besparingar beskattningen skulle lett till.

Särskilda undantag


Särskilda undantag ska också göras för branscher med risk för koldioxidläckage, det vill säga att produktionen flyttar till ett land där det ställs lägre krav och klimateffekten av skatten därför går förlorad. En studie pågår just nu för att se om jordbruket är en sådan bransch.

EU-kommissionen hoppas på att lagen ska kunna träda i kraft 2013 med en tioårig infasningsperiod.

Lars-Erik Lundkvist är skeptisk till att det blir någon lagändring överhuvudtaget.

- Det här kan ses som början till gemensam skattepolitik och det brukar inte finansministrarna gilla. Men det är större frågor inblandade här, klimatpolitiken, och det ger en särskild dimension. Sara Johansson