facebooktwittermail d

Lantbrukare utlovas snabbare återkoppling

Antalet underrättelser från Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer på svenska slakterier fortsätter att öka. Lantbrukare och slakterier efterlyser en mer rättssäker hantering

För några år sedan ökade antalet underrättelser – vilket motsvarar en anmälan – markant från Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer på svenska slakterier. Den utlösande faktorn var en fågeltransport 2013 då en stor mängd djur dog. Inom loppet av ett år ökade antalet underrättelser med 745 procent, från 169 till 1 260. Under fjolåret var motsvarande siffra ännu högre - 1 500 stycken.

– Ökningen berodde inte på en plötsligt försämrad djurhållning utan på förändrade rutiner i rapporteringen. Vi hade skickat för få underrättelser tidigare, säger Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel, biträdande områdeschef för livsmedelskontroll på Livsmedelsverket.

Ny vägledning tas fram

Nu pågår ett arbete lett av Jordbruksverket som senare under våren ska utmynna i en vägledning för besiktningsveterinärerna och en mer enhetlig bedömning av när olika former av bristande vård ska leda till en underrättelse.

Slakteribranschen välkomnar den nya vägledningen men vill också se stärkta rättigheter för de som eventuellt ska ställas till svars när brister upptäcks. Det står redan klart att en kopia på underrättelsen i framtiden kommer att skickas till lantbrukaren, alternativt transportören, samtidigt som den går i väg till länsstyrelsen.

Rätt att skriva intyg

Ett annat önskemål från branschen är att djurägarens besättningsveterinär involveras och ges rättighet att skriva intyg om tveksamma fall som denne trots allt bedömer kan skickas till slakt. Även andra experter, till exempel en foderrådgivare, bör få rätt att skriva intyg som skickas med transporten till slakteriet.

– Om det av intyget framgår att det har vidtagits åtgärder för att exempelvis förhindra framtida svansbitning ska du som djurhållare inte behöva riskera något. Vi tycker att besättningsveterinärens synpunkter borde beaktas vilket inte är fallet i dag, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

Fotograferar misstänkta fall

Det blir allt vanligare att veterinärerna på slakterierna fotograferar misstänka fall av vanvård. Det var sådana bilder som var upphovet till den granskning som TV4-programmet Kalla fakta gjorde i juni förra året under rubriken "Lagen och lidandet".

Programmet ifrågasatte främst varför så få fall leder till åtal och fällande domar.

– Bilder kan givetvis ha sitt värde i en senare diskussion om en eventuell brist på ett slaktat djur, men branschen menar att det är oacceptabelt att bilder kan bli offentliga för till exempel media innan den eller de som berörs har fått kännedom om den misstänkta bristen, säger Hans Agné.

LÄS MER: Fick ogrundad anmälan för toppklassade stutar

LEDARE: Proffsigt lantbruk kräver rättssäker djurkontroll