facebooktwittermail d

Röjde i skyddad åkernatur – får nu betala böter

Två lantbrukare i södra Sverige har ålagts böter sedan de fyllt igen en märgelgrav med sten och jord. Lantbrukarna anser att de inte gjort något fel.

Igenfylld märgelgrav i södra Sverige.
Bild på den igenfyllda märgelgraven. FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Lantbrukarna fyllde igen en märgelgrav med jord och sten på egen mark. När länsstyrelsen besökte platsen fanns det också tydliga spår på att den vattenfyllda hålan dränerats. 

Då det rör sig om ett biotopskyddat område hade lantbrukarna behövt särskilt tillstånd från länsstyrelsen för att göra ingreppet på marken. 

Men i de handlingar som inkommit till myndigheten anser den ena av lantbrukarna att det inte funnits en märgelgrav på åkern. Något som länsstyrelsen inte håller med om. Nu straffas deras bolag med en företagsbot på 25 000 kronor för brott mot områdesskyddet, enligt ett utfärdat strafföreläggande.

Ett utfärdat strafföreläggande måste godkännas av den misstänkte, och har då samma verkan som en dom. Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren väcka åtal och saken prövas av domstol istället.

ATL har sökt lantbrukarna som avböjt att kommentera händelsen. 

Dräneringsrör på åker.
Dräneringsrör som påträffades vid platsen. FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Märgelgrav

En stor grop som grävts för att ta upp märgel för spridning på åkrarna. Märgelgravar förekommer huvudsakligen i slättbygder i södra Sverige där berggrunden utgörs av kalksten, ofta i sluttningar men ibland också på jämn mark och då ofta ute i en åker. Gamla nedlagda märgelgravar är i allmänhet vattenfyllda och i vissa fall delvis igenväxta. Märgelgravar och de snarlika dödishålorna utgör viktiga reträttplatser för många djur- och växtarter i det ensartade odlingslandskapet.

Källa: Skogsencyklopedin

LÄS OCKSÅ:

Röjde sten och skrot – fick betala böter

Stenhög vid åkern klassas som biotop

Stenmursgrupp ska minska motsättningar