Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 december 2018

  Svenska Köttföretagen kräver halverad kontrollavgift

  Svenska Köttföretagen sågar Livsmedelsverkets höjningar av köttkontrollavgiften – och kräver en halvering. Livsmedelsverket motiverar beslutet med kostnadsökningar. Nu pågår en rättstvist mellan parterna.

  FOTO: Mostphotos

  Livsmedelsverket har sedan 2016 gradvis höjt den så kallade köttkontrollavgiften. Höjningen omfattar bara större slakterier. I dag är avgiften omkring 40 procent högre än för tre år sedan, vilket myndigheten förklarar med ökade internkostnader.

  – Den timtaxa som vi räknar fram själva har vi höjt med 18 procent sedan 2016. Det beror på att vi hade ett underskott i verksamheten det året. Vi gick back. Vi tog inte betalt för våra kostnader, och var även underbemannade, säger Pertti Nordman, områdeschef för livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket.

  Förlorade i första instans

  Höjningarna har dock sågats av bransch- och utvecklingsbolaget Svenska Köttföretagen, LRF och djurslagsföreningarna. Sedan i fjol driver bolaget, för djurbönders räkning, en rättsprocess mot Livsmedelsverket.

  I maj i år dömde dock förvaltningsrätten till myndighetens fördel. Svenska Köttföretagen tänker dock överklaga och inväntar så kallat prövningstillstånd för det. Om tillstånd nekas tas fallet dock inte upp.

  Bolaget kräver minst en halvering av kontrollavgiften från dagens uppåt 30 öre per kilo slaktvikt ner till runt 15 öre – minst i nivå med kontrollavgiftsnivån 2016.

  – Det är viktigt med bra köttkontroll. Men dessa chockhöjningar kan vi inte acceptera om vi till exempel ska leva upp till livsmedelstrategin med ökad självförsörjningsgrad, säger Svenska Köttföreagens VD Hans Agné.

  Kan kompenseras

  Pertti Nordman menar att höjningarna främst är kopplade till att ett ökat antal kontrolltimmar ute hos slakterierna.

  – Vi har också haft avtalsmässiga löneökningar, samtidigt regeringen inte höjt det anslag som subventionerar kontrollavgiften, men vi försöker naturligtvis bedriva verksamheten så effektivt som möjligt, säger han.

  Nu kan de högre avgifterna dock delvis kompenseras genom att 60 miljoner tas från torkstödet på 460 miljoner. Subventionen motsvarar cirka tio öre per kilo slaktvikt – eller 30 kronor för ett nötkreatur, tio kronor per gris och tre kronor per lamm.

  – Det känns något paradoxalt att Livsmedelsverket höjer avgiften kraftigt, medan staten kompenserar för det, säger Hans Agné.

   Hans Agné, VD Sveriges Köttföretag.
  Hans Agné, VD Sveriges Köttföretag. FOTO: Emelie Otterbeck

  Fem miljoner försvinner

  Slakterier som slaktar nötkreatur, gris och lamm kan, via torkstödet, ansöka om cirka 47 miljoner som kompensation för höjningarna av köttkontrollavgiften. Resterande andel går till fågelproducenter.

  Dock försvinner i praktiken fem miljoner. Delar staten ut över 55 miljoner i stöd hamnar kontrollavgiften per enskilt djur under EU:s miniminivå.

  Svenska Köttföretagen och LRF ska nu försöka hitta former för hur dessa miljoner ändå kan betalas ut. Om de misslyckas återgår pengarna till statskassan igen.


  Källa: Svenska Köttföretagen och Livsmedelsverket

  Köttkontrollavgiften

  Livsmedelsverket kontrollera, ute hos slakterierna, att de djur som levereras till slakt uppfyller alla livsmedelskrav. För det tar myndigheten en avgift som dock betalas av djurbönderna som får hem en faktura.

  Djurbönder som levererar till stora och mellanstora slakterier har fått avgiftshöjningar på runt 40 procent per kilo slaktvikt de senaste tre åren – medan de som levererar till små slakterier inte omfattats av höjningarna.


  Källa: Livsmedelsverket och Hans Agné

  Relaterade artiklar

  Till toppen