Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 februari

  SLU växlar upp personalstyrkan – men studenterna sviker

  SLU:s ekonomi är god och nu växer personalstyrkan. Samtidigt kämpar universitetet med att locka till sig nya studenter. Men de många nyanställningarna anses ändå vara motiverade.

   Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna i Uppsala.
  Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna i Uppsala. FOTO: Kjell-Arne Larsson/TT

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, redovisar ett underskott på 68 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019. Underskottet var till stor del planerat och innebär att SLU förbrukade 68 miljoner kronor av sitt tidigare sparade kapital under förra året.

  Pengarna har bland annat använts till att anställa unga forskare på SLU i Uppsala, men också till olika stödfunktioner på det administrativa området. Den forskande och undervisande personalen ökade med 3 procent i antal i fjol.

  Efter att de 68 miljonerna använts återstår nu 432 miljoner av universitetets egna kapital. Ekonomin ses därmed som god, enligt Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU.

  – Kapitalet har tidigare varit ganska stort och legat på över en halv miljard. Men vi har nu fått ner det en bit under miljarden efter att ha åstadkommit planerade underskott de senaste tre åren, genom att investera kapital i främst fakulteter och institutioner, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör, till ATL.

  ”Bra med buffert”

  Målet är att sparreserven inte ska utgöra mer än 8-10 procent av SLU:s totala omsättning, som uppgår till totalt uppåt 3,7 miljarder kronor per år.

  – Det är bra att ha en buffert när det uppstår stora kostnader, som exempelvis framöver när vi ska börja bygga om Campus Alnarp i Skåne. Men det är också en nackdel när bufferten växer sig för stor, för det är inte bra om en statlig myndighet, som ju ett universitet är, samlar pengar på hög i stället för att investera dem i verksamheten, säger Martin Melkersson.

  I dag är dock överskottet främst öronmärkt för forskningsområdet och inte för utbildningssatsningar, betonar Martin Melkersson.

  Enligt årets budget räknar SLU med att använda 100 miljoner kronor av det egna kapitalet och därmed göra ett underskott på lika mycket.

  – Men sedan måste vi naturligtvis också titta på om vi behöver bromsa förbrukningen så inte det egna kapitalet eller bufferten börjar understiga 10 procent av omsättningen.

   Martin Melkersson är universitetsdirektör på SLU.
  Martin Melkersson är universitetsdirektör på SLU. FOTO: Jenny Svennås-Gillner/SLU

  Personalstyrkan kan växa

  Forskningsbidrag i form av statliga inbetalningar ligger på oförändrad nivå på 1,4 miljarder kronor och de pengarna kan användas under året. Ytterligare cirka en miljard kronor ska betalas in till SLU under 2020. Pengarna utbetalas från exempelvis Formas och Vetenskapsrådet, men det rör sig även om EU-pengar. De stora intäkterna medför att SLU:s personalstyrka kan växa. Det är i nuläget främst fakulteterna som anställer.

  – Vi är framgångsrika med att söka externa medel och det gör att vi också kan anställa duktiga forskare, säger Martin Melkersson.

  Antalet forskarstudenter har dock minskat de senaste åren och SLU har fått allt svårare att attrahera studenter till sina program.

  Är det motiverat att utöka personalstyrkan samtidigt som ni har svårt att locka studenter?

  – Det kan man alltid diskutera, men SLU:s verksamhet är väldigt viktig för de gröna näringarna och för kompetensförsörjningen av veterinärer, agronomer och jägmästare, samtidigt som vi bedriver väldigt framgångsrik forskning. Så ja, vi bedömer att det är motiverat.

  I dag har SLU 3 900 studenter. Målet är att det antalet ska fördubblas till år 2027, genom olika typer av rekryteringsinsatser.

  SLU-fakta

  SLU har 3000 heltidsanställda, varav 54 procent är kvinnor.

  Bland professorerna är dock bara 31 procent kvinnor och motsvarande andel återfinns bland dekaner och prefekter.

  SLU:s vetenskapliga publicering ökade med sju procent under 2019. Under året publicerades drygt 1 800 artiklar eller reviews.

  Den externa finansieringen utgjorde 54 procent av den totala forskningsfinansieringen.

  Antalet forskarstuderande vid SLU har minskat under de senaste åren. I fjol fanns det 528 aktiva forskarstudenter, varav knappt hälften var utländska.

  SLU hade i fjol drygt 3 900 helårsstudenter, en ökning med 200 från året innan.

  Källa: SLU

  Relaterade artiklar

  Till toppen