Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 16 juni 2017

  Regeringens livsmedelsproposition är otillräcklig

  Svensk livsmedelsproduktion har minskat över tid till följd av ett högt kostnadsläge, omfattande regelkrångel och kostsamma särkrav. Det är hög tid att vända den utvecklingen.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  I en orolig omvärld behöver vi säkerställa en fungerande svensk livsmedelsförsörjning och FNs hållbarhetsmål Agenda 2030 innebär samtidigt ett ansvar för oss att producera bra livsmedel till en växande befolkning globalt.

  Det var därför ett viktigt steg i rätt riktning när vi från alliansen kunde nå en överenskommelse med regeringen om långsiktiga mål innebärande att livsmedelsproduktionen ska öka, bland annat genom stärkt konkurrenskraft. Men överenskommelsen om målen förpliktigar. Det räcker inte att säga konkurrenskraft, det gäller att också leverera.

  Regeringens livsmedelsproposition ger tyvärr otillräckliga svar på hur det ska gå till. Svenska livsmedelsproducenter agerar i en global miljö där hård konkurrens och prispress är ett faktum. Höga kostnader, exempelvis höga skatter, är därmed ett stort problem. Det är ytterst problematiskt att regeringen planerar att höja befintliga skatter och även införa nya, till exempel kilometerskatten.

  Ett ofta återkommande problem är myndigheternas förhållningssätt, där det i allt för många fall uppfattas att myndigheterna är mer intresserade av att granska och straffa än att understödja och hjälpa. Vi vill därför se ett generellt främjandeuppdrag till berörda myndigheter, där uppdraget tydliggörs.

  Regelverk som rör företag i primär- och livsmedelsproduktionen är i hög utsträckning gemensamma för EUs inre marknad. Alla nationella regler och krav som går utöver den EU-gemensamma lagstiftningen riskerar därmed att försämra konkurrenssituationen för de svenska företagen. Vi i Alliansen anser därför att nationella, mer långtgående regler alltid måste vara väl motiverade och prövas noga.

  För att minska regelkrånglet vill vi förbättra tillgången på fungerande växtskyddsmedel genom mer effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser. Ett annat exempel är att regelverken för distribution och försäljning av viltkött behöver förenklas.

  När det gäller djurskyddet betraktar vi det som viktigt och vi ser hellre att kraven i andra EU-länder skärps än att de svenska kraven sänks, men viss ökad flexibilitet kan behövas i regelverken även på detta område.

  Vi ser det som mycket bekymmersamt att regeringen nu ensidigt väljer att fokusera på politiskt fastställda mål för ekologisk produktion och konsumtion. Svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion kopplade till specifika produktionsformer.

  Eftersom ekologisk produktion ger lägre volymer riskerar en politisk styrning mot ökad sådan att innebära lägre svensk livsmedelsproduktion totalt sett – vilket står i direkt strid med det övergripande målet för livsmedelsstrategin.

  För att stärka efterfrågan vill vi se ett tydligt exportfokus där livsmedelskompetens inom Business Sweden förstärks samt en ökad marknadsföring av både nya och befintliga marknader. Vi vill dessutom att offentlig sektor ställer tydligare krav motsvarande svensk lagstiftning vid livsmedelsupphandlingar.

  Regeringens livsmedelsproposition saknar tyvärr åtgärder som gör det lättare för våra lantbrukare och livsmedelsföretag att möta den ökade globala konkurrensen.

  Alliansen vill fortsätta att utveckla förutsättningarna för den svenska livsmedelskedjan och landsbygden genom konkreta åtgärder. Tillsammans arbetar vi för stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan.

  Alliansen i riksdagens miljö- och jordbruksutskott:

  Kristina Yngwe (C)

  Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

  Lars Tysklind (L)

  Magnus Oscarsson (KD)

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen