Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 februari

  Naturvårdsverket: Prioritera klimat och biologisk mångfald

  Bara ett av 16 miljömål är på väg att uppnås. Nu krävs det prioriteringar, slår Naturvårdsverket fast i en utvärdering.

   För att uppnå miljömålen om ett rikt odlingslandskap krävs det jordbruk i hela Sverige, enligt Naturvårdsverket.
  För att uppnå miljömålen om ett rikt odlingslandskap krävs det jordbruk i hela Sverige, enligt Naturvårdsverket. FOTO: Maria Jansson Sjödin, fri publicering

  Av de 16 nationella miljömålen är det bara ”Skyddande ozonskikt” som har goda förutsättningar att uppnås till målåret 2020, och bara två, ”Bara naturlig försurning” och ”Frisk luft” som visar en övervägande positiv utveckling. Det är de bistra beskeden i den fördjupande utvärdering av miljömålen som Naturvårdsverket gör vart fjärde år.

  För att vända utvecklingen krävs prioriteringar och höjda ambitioner, enligt utvärderingen. Naturvårdsverket, som gör rapporten i samarbete med andra expertmyndigheter som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket, anser att åtgärder kring klimat och biologisk mångfald bör prioriteras högst, både på nationell och internationell nivå. Med det syftet bör bland annat EU:s jordbrukspolitik i högre grad användas för att uppnå EU:s miljömål.

  Stor påverkan av gröna näringar

  Jord- och skogsbruket kan sägas ha sina egna miljömål, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande skogar”, men de areella näringarna påverkar på gott och ont de flesta av miljömålen. Naturvårdsverket konstaterar att ett aktivt och lönsamt jordbruk i hela landet är det viktigaste för att skapa ett rikt odlingslandskap. Åtgärderna som krävs varierar i olika delar av landet. I skogs- och mellanbygd är det nedläggningen av jordbruk som är den största risken, i slättbygd är det bristen på variation i jordbrukslandskapet.

  Skogsbruket påverkar bland annat försurning, biologisk mångfald och kollagring och näringens metoder behöver utvecklas för att öka de goda effekterna och minska de dåliga. Hyggesfritt skogsbruk kan bidra till det, enligt Naturvårdsverkets rapport. Skogsvårdslagstiftningen behöver ses över och incitament och styrmedel för långsiktigt ekologiskt hållbart skogsbruk analyseras.

  Fel med sänkt dieselskatt

  Enligt utvärderingen bromsar nedsättningen av dieselskatten för lantbruksmaskiner omställningen till fossilfria gröna näringar. Stöd bör i stället ges för ekosystemtjänster och bevarande av kulturmiljövärden. Ökad inhemsk produktion av proteingrödor bör gynnas, dels för att det är bra för svenskt jordbruk, men också för att det minskar effekterna av svensk konsumtion av importerat foder i de länder där skog huggits ner för att odla sojabönor.

  För den biologiska mångfalden krävs det mer av grön infrastruktur som ger hotade djur och växter större rörelseutrymme. Naturvårdsverket föreslår också att det ska gå att överklaga domar i Mark- och miljööverdomstolen till Högsta domstolen, för att ge fler tydligt vägledande domslut. För att öka acceptansen av miljöåtgärder bör det göras samhällsekonomiska konsekvensutredningar av miljöpolitiska beslut. Att staten och andra offentliga markägare bör föregå med gott exempel är också viktigt, enligt utvärderingen.

  Miljökvalitetsmålen

  Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som ska styra miljöpolitiken och miljöarbetet.

  Begränsad miljöpåverkan

  Frisk luft

  Bara naturlig försurning

  Giftfri miljö

  Skyddande ozonskikt

  Säker strålmiljö

  Ingen övergödning

  Levande sjöar och vattendrag

  Grundvatten av god kvalitet

  Hav i balans samt levande kust och skärgård

  Myllrande våtmarker

  Levande skogar

  Ett rikt odlingslandskap

  Storslagen fjällmiljö

  God bebyggd miljö

  Ett rikt växt- och djurliv

  Relaterade artiklar

  Till toppen