Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 februari

  Möjligt att ta strid om ersättningen för naturreservat

  Visst går det att bestrida den ersättning som staten erbjuder vid upprättande av naturreservat, men se till att ha goda skäl innan du går till domstol. Det rekommenderar ATLs jurist Lisa Kylenfelt.

  Hej på dig! Man har tagit beslut att det ska bli naturreservat på min fastighet, men jag tycker inte att den ersättning de erbjuder mig är rimlig. Får de besluta om ersättningen hur de vill?

  Vänligen

  Bengan L

  Hej på dig Bengan L! Som du har blivit varse innebär naturreservatet på din fastighet att du behåller ägandet till marken, men att du får begränsningar i din rätt att råda över den. Dessa begränsningar meddelas i form av föreskrifter i beslutet om naturreservat, och kan avse dina möjligheter att exempelvis bygga, odla på ny mark, dika, bedriva skogsbruk, använda bekämpningsmedel och anlägga vägar.

  Vidare kan myndigheten besluta om att anlägga leder och rastplatser.

  Om begränsningarna i din rätt att råda över marken blir så stora att din pågående markanvändning avsevärt försvåras, har du rätt till ersättning enligt lag. Ersättningen för intrånget bestäms enligt reglerna i expropriationslagen.

  Om hela din fastighet blir reservat har du som regel rätt till ersättning motsvarande fastighetens marknadsvärde. Om delar av din fastighet blir reservat har du som regel rätt till ersättning som ska motsvara den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom beslutet. På denna ersättning ska ett schablonpåslag med 25 procent göras.

  Reglerna i expropriationslagen ger dig även rätt till ersättning om du lider någon annan ekonomisk skada, såsom att du drabbas av utgifter eller går miste om en inkomst på grund av beslutet. Skadan kan också bestå i en anpassningsförlust, om dina fasta kostnader för din verksamhet kvarstår oförändrade men till följd av beslutet måste fördelas på en mindre brukningsareal.

  Fråga juristen

  Skicka in dina frågor till ATL:s jurist! Mejla till juristen@atl.nu

  I praktiken brukar det gå till så att du får en skriftlig värdering av din skada om staten bedömer att du har rätt till ersättning. Om du och statens markförhandlare inte enas om den erbjudna ersättningen, eller om du vill att någon granskar att du har fått en riktig ersättning, kan staten betala för ett sakkunnigt ombud i dessa förhandlingar. Tågordningen brukar då vara att du kontaktar ett ombud, som i sin tur kontaktar staten för att höra om de kan bekosta arbetet.

  Om staten beviljar en kostnadsram för ditt ombuds granskning av värderingen så gör ombudet en bedömning av om den erbjudna ersättningen är rimlig utifrån den skada du lider av beslutet om naturreservat. Vanligtvis sluter ombudet och staten, med ditt godkännande, härefter en överenskommelse om ersättningen.

  Om ni trots ombud inte kan enas om ersättningen har du möjlighet att väcka talan mot staten i mark- och miljödomstolen i fråga om vilken ersättning som är rimlig i ditt fall. Du har högst ett år på dig att väcka en sådan talan från det att beslutet om naturreservatet vann laga kraft, det vill säga blev slutligen giltigt, och staten kan genom ett föreläggande meddela dig någonting annat.

  Jag kan dock inte rekommendera dig att väcka en sådan talan om inte en sakkunnig värderare och jurist har gjort bedömningen att du har skäl för att väcka den.

  Men du behöver alltså inte godta den erbjudna ersättningen utan kan ha rätt till granskning med eget ombud, och har rätt till domstolsprövning.

  Lisa Kylenfelt

  Jurist LRF Konsult

  Relaterade artiklar

  Till toppen