Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 mars

  Stopp för skog i öppet landskap

  Maltesholms egendom förlorade mot länsstyrelsen i Skåne och får inte plantera skog på jordbruksmark.

   Olönsamt. Kulturmiljön begränsar kalkylen för marken vid Maltesholm. ”Det är trevligt med något som är vackert, men om det inte finns någon ekonomisk täckning, hur ska du då kunna behålla det?”, har Dan Jönsson på Maltesholm tidigare sagt till ATL.
  Olönsamt. Kulturmiljön begränsar kalkylen för marken vid Maltesholm. ”Det är trevligt med något som är vackert, men om det inte finns någon ekonomisk täckning, hur ska du då kunna behålla det?”, har Dan Jönsson på Maltesholm tidigare sagt till ATL. FOTO: Hans Dahlgren

  Länsstyrelsen i Skåne förbjöd Maltesholm att plantera skog på lågproduktiv åkermark. Man hänvisade till kulturmiljön i området som både innefattar fornlämningar och mera sentida lämningar efter människans verksamhet i bygden.

  Men Maltesholm ifrågasatte om kulturmiljön verkligen skulle tas i beaktande när samråd om förändrad markanvändning skedde enligt miljöbalken. I paragrafen nämns inte kulturmiljön uttryckligt, utan bara naturmiljön.

  Ärendet avgjort

  Maltesholm överklagade därför beslutet till mark- och miljödomstolen i Växjö, som upphävde länsstyrelsen förbud mot skogsplantering. Där höll man med Maltesholm om att kulturmiljön inte skulle tas i beaktning vid den här typen av samråd. Länsstyrelsen överklagade i sin tur domen till Mark- och miljööverdomstolen som nu avgjort ärendet.

  Enligt domstolen, som tittat på förarbetena till lagstiftningen, går det inte att göra någon ”tydlig åtskillnad mellan naturmiljön och den kulturpräglade delen av naturmiljön.” Därför ska även begreppet ”naturmiljö” i paragrafen omfatta kulturmiljön. Man anser att det öppna landskapet, med väl synliga lämningar av mänsklig aktivitet, kommer att förändras helt om markägaren planterar skog, och ger därför länsstyrelsen rätt i sin bedömning.

   Dan Jönsson har saknat en dialog med länsstyrelsen och tror att det egentligen hade gått att diskutera sig fram till en lösning.
  Dan Jönsson har saknat en dialog med länsstyrelsen och tror att det egentligen hade gått att diskutera sig fram till en lösning. FOTO: Hans Dahlgren

  På Maltesholm är man besvikna över beslutet och menar att en hållbar kulturvård också kräver ett rationellt skogs- och lantbruk.

  – Vi slås av att det är så långt ifrån bondens och markägarens verklighet, när beslut tas utan att man ens orkar besöka platsen och skapa sig en helhetsbild, kommenterar Dan Jönsson, ansvarig för lantbruk och viltvård på Maltesholm beslutet.

  På egendomen finns kulturminnen från olika tider i historien som de underhåller på olika sätt.

  – Men då krävs det att man driver ett rationellt skogs- och lantbruk för att få ihop helheten.

  Stopp för skogsplantering

  I ett tidigare skede ville man anlägga en stödberättigad våtmark på delar av den lågproduktiva jordbruksmarken. Länsstyrelsens vattenavdelning var positiv till detta, men det blev avslag från miljöavdelningen. Sedan ville alltså Maltesholm i stället plantera skog på delar av området, men nu innebär domstolens beslut att det är definitivt stopp för det.

  – Konsekvensen blir väl att man hellre får låta något förfalla än att driva och utveckla marken hållbart, långsiktigt och förnuftigt, säger Dan Jönsson.

  Länsstyrelsen i Skåne hade efterlyst ett tydligt besked från Mark- och miljööverdomstolen om begreppet ”kulturmiljö” ska ingå i bedömningen vid samråd enligt miljöbalken.

  – Det var den viktiga frågan för oss. Sedan är det bra att Mark- och miljööverdomstolen har gjort samma bedömning som oss, säger Charlotte Jönsson vid naturprövningsenheten.

   Mark- och miljööverdomstolen har nu avgjort ärendet gällande Maltesholm.
  Mark- och miljööverdomstolen har nu avgjort ärendet gällande Maltesholm. FOTO: Hans Dahlgren

  Bedömningen var alltså att området har för stora kulturvärden för att tillåta skogsplantering. Det är ett riksintresseområde för kulturmiljö och domstolen menar, liksom länsstyrelsen, att det är svårt att uppleva hur människan påverkat bygden om skog planteras som skymmer sikten.

  Maltesholm har saknat en dialog. Finns det anledning att hålla mera dialog under ett ärendes gång?

  – Ser vi att det behövs så har vi en dialog. Men man kan väl alltid bli bättre. I det här fallet hade det antagligen inte förändrat utgången.

  Hur väger ni in markägarens ekonomiska intressen och behov?

  – Det är som det framgår av domen, man ska göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, och här är det de allmänna intressena, kulturmiljön, som väger tyngre.

  Charlotte Jönsson tror inte att domen direkt kommer att få några konsekvenser för framtida ärenden.

  – Vi har nog jobbat såhär tidigare också. Vi gör ju en bedömning utifrån de natur- och kulturvärden som finns. Just i det här ärendet är det ju en väldigt speciell plats. Men vi gör bedömningar från fall till fall.

  Domen går inte att överklaga.

  ATL TV besökte Maltesholm i oktober 2018. Se inslaget här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen