Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 juli

  LRF: Tillgångarna måste fortsätta växa

  LRF:s tillgångar måste växa lika mycket som pensionsskulden plus inflation. Det är organisationens största ekonomiska utmaning i dag, enligt finanschef (CFO) Erik Pihlo.

  – Inflationen ger oss mindre kräm för pengarna, säger han till ATL.

   LRF:s samlade tillgångar måste växa lika mycket som pensionsskulden, samt i takt med inflationen, för att inte balansräkningen ska urholkas, säger Erik Pihlo, finanschef (CFO) på LRF.
  LRF:s samlade tillgångar måste växa lika mycket som pensionsskulden, samt i takt med inflationen, för att inte balansräkningen ska urholkas, säger Erik Pihlo, finanschef (CFO) på LRF. FOTO: ATL och LRF

  Vid utgången av 2018 uppgick LRF:s pensionsskuld till 1,2 miljarder kronor, en ökning med 38 miljoner jämfört med året innan. Hälften av skulden härrör från tidigare anställda i LRF Konsult. Trots att LRF-koncernen sålde 75 procent av dotterbolaget till Altor 2018, kvarstår pensionsåtagandet.

  Skulden väntas uppgå till 2,1 miljarder 2034 då den når sin kulmen, för att sedan plana ut i takt med att utbetalningarna blir större än avsättningarna.

  – Tack vare LRF Konsult-affären nås toppen två år tidigare än tidigare väntat. Det fylls inte längre på med nya pensioner från LRF Konsult, säger LRF:s finanschef (CFO) Erik Pihlo.

  LRF har sedan 1970-talet hanterat pensionsskulden i en egen balansräkning. Detta i stället för att låta ett pensionsbolag ta hand om förbundets pensionsåtagande mot ersättning. Av koncernens samlade tillgångar på cirka 6,3 miljarder kronor, utgörs 1,2 miljarder av pensionsskulden.

  God avkastning betalar skulden

  Upplägget kallas för pension i egen regi (PRI). Skulden måste dock enligt lag administreras av bolaget PRI Pensionsgaranti. LRF betalar en avgift till bolaget som motsvarar fyra procent av skulden.

  – Om vi inte klarar de ekonomiska krav som ställs på oss kan PRI i förlängningen begära tvångsinlösen av vår pensionsskuld. Det är därför viktigt att vi har en solid ekonomi, säger Erik Pihlo.

  Pensionsskuld i egen regi måste även kreditförsäkras. Försäkringen skyddar skulden vid konkurs. LRF har också pantsatt en värdepappersdepå som innehåller företagsobligationer, ränte- och aktiefonder. Pantvärdet är 1,6 miljarder, medan depån är värd över 3 miljarder.

  – LRF har lyckats få en god avkastning på de finansiella tillgångarna. De senaste tio åren har den årliga avkastningen legat på 9,1 procent, vilket kraftigt överstiger de avgifter som pensionsskulden för med sig. Hittills har det gett LRF en vinst på över 300 miljoner kronor.

  Det är ett viktigt tillskott, då LRF:s samlade tillgångar måste växa lika mycket som pensionsskulden, samt i takt med inflationen, för att inte balansräkningen ska urholkas.

  Medlemsavgiften kan höjas

  Detta samband är LRF:s största finansiella utmaning, säger Erik Pihlo. För att ha en lika stark ekonomi om 20 år som i dag måste man göra ett årligt positivt resultat på minst 80-90 miljoner kronor.

  – Om vi hamnar under det målet kommer inflationen att ge oss mindre kräm för pengarna i framtiden. Det blir mindre resurser till verksamheten, säger Erik Pihlo, som tror att det är rimligt att anta att även medlemsavgiften behöver höjas i takt med inflationen.

  De senaste åren har dock resultatet efter skatt legat en bra bit över målet – i fjol på 213 miljoner. Goda börsår och LRF Konsult-affären har bidragit.

  ”Vi har en robust ekonomisk grund”

  Nästan hela LRF:s tillgångsmassa (5,5 miljarder) är placerad i olika typer av värdepapper, varav cirka hälften i aktiefonder. Syftet är att finansiera verksamheten utan att bli beroende av externa finansiärer. Finansportföljen bidrar med störst intäkter, i snitt 260 miljoner årligen.

  I fjol backade den dock med cirka 130 miljoner efter en sur börsavslutning på året. Målet är en årlig snittavkastning på 5,5 procent. 70 procent av portföljen är viktad i högriskplaceringar, såsom aktiefonder.

  – Det är en utmaning att inte veta exakt hur resultatet blir från år till år när vi har så stor del av vår tillgång i värdepapper. Men hittills har det visat sig vara ett väldigt bra upplägg över tid, säger Erik Pihlo.

  Hur påverkade förrafinanskrisen verksamheten?

  – Den och alla andra börsfall i modern tid har hittills varit ganska kortvariga och inte påverkat verksamheten. Så vi placerar på börsen för att få avkastning från kurvan som långsiktigt rör sig snett uppåt.

  Men har ni ändå tagit höjd för en mer långvarig börsnedgång?

  – Ja, vi har gjort en massa riskberäkningar utifrån sådana scenarion som visar att vi har en robust ekonomisk grund med god solvensnivå.

  Solvens är ett mått på ett företags eller persons långsiktiga förmåga att betala skulder i tid. Tillgångarna bör vara minst 130 procent av de tänkbara förlusterna eller utbetalningarna. LRF:s solvensnivå är 265 procent.

  LRF-koncernens resultat 2018

  Resultatet före skatt föll till 195 miljoner kronor (576), efter vikande börsmarknader i fjärde kvartalet. De finansiella placeringarna backade med -2,4 procent (10,9). På tio år har de dock avkastat 9,1 procent.

  Rörelseresultatet blev 409 miljoner kronor (70), medan affärsverksamhetens resultat försämrades till 70,3 miljoner (103,3). Alla dotterbolagen visade dock svarta siffror i fjol.

  Att koncernen sålde 75 procent av LRF Konsult till Altor under året bidrog också till affärsverksamhetens positiva resultat. Försäljningssumman är dock hemlighållen.

  Medlemsintäkterna steg till 215 miljoner kronor (211).

  Källa: LRF

  LRF-koncernen

  Koncernredovisningen omfattar Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa – samt Lantbrukarnas Ekonomi AB, förkortat LEAB.

  LRF ”är en partipolitiskt obunden organisation” och förening som ska ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen”, enligt förvaltningsberättelsen för 2018.

  Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, är ett helägt dotterbolag till LRF, förening upa.

  LEAB äger i sin tur sex dotterbolag: Sigill Kvalitetssystem, Sånga-Säby Hotell & Konferens, LRF Försäkring, LRF Samköp, Maclean, LRF Media samt 25 procent av LRF Konsult. LRF Försäkring är under avveckling.

  LRF, ideell förening, är exkluderad från koncernredovisningen, men ingår i den informella betäckningen LRF-gruppen.

  LRF:s högsta beslutande organ är den årliga riksförbundsstämman som består av totalt 150 fullmäktige. Riksförbundsstämman väljer förbundsstyrelsen och LEAB verkställer styrelsens beslut.

  Förbundsstyrelsen är styrelse för både LRF, ideell förening och LRF, förening upa.

  Källa: LRF

  PRI Pensionsgaranti

  PRI Pensionsgaranti är ett bolag som ska garantera och administrera kollektivavtalad tjänstepension som sköts i egen regi.

  LRF använder sig av detta upplägg för tjänstepensionstypen ITP2. Kapitalet kan dock även placeras i en pensionsstiftelse.

  Enligt lag måste dessa företag teckna en avgiftsbelagd kreditförsäkring som tillhandahålls av PRI Pensionsgaranti. Den anställde får därmed sin pension även om företaget/arbetsgivaren skulle hamna på obestånd och gå i konkurs.

  PRI Pensionsgaranti grundades 1961 som en del av ITP-uppgörelsen mellan arbetsgivarorganisationen SAF och tjänstemannaorganisationerna SIF och SALF.

  Det är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag, som har över 30 000 delägare och 300 miljarder kronor i försäkringsansvar.

  Kreditförsäkringstagarna erbjuds även stöd och rådgivning kring PRI-upplägg. Huvudkontoret finns i Stockholm.

  Källa: LRF och PRI Pensionsgaranti

  Relaterade artiklar

  Till toppen