Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 april 2018

  Klart med Bergs Baltikumaffär

  Bergs Timber har träffat avtal om att köpa sin huvudägare Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien.

   Bergs köper sin huvudägare Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien bara styrelsen säger ja på extrastämman i maj.
  Bergs köper sin huvudägare Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien bara styrelsen säger ja på extrastämman i maj.

  En avsiktsförklaring ingicks den 22 januari om affären. Köpeskillingen utgörs av 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber samt 270 miljoner kronor kontant, vilket också är känt sedan tidigare.

  De nyemitterade aktierna i Bergs Timber, som ska emitteras efter beslut på extra bolagsstämma den 14 maj, uppgår till ett beräknat värde om cirka 449 miljoner kronor, baserat på den volymvägda genomsnittskursen om cirka 2:64 kronor för Bergs Timbers B-aktie under de tio handelsdagar som omedelbart föregår den 17 april.

  Den kontanta betalningen erläggs med 100 miljoner kronor i samband med att förvärvet slutförs, 100 miljoner den 30 juni 2019 samt 70 miljoner den 30 juni 2020. Vidare äger Norvik rätt till en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som sammanlagt kan uppgå till högst 40 miljoner kronor och utbetalas för perioderna 2018, 2019 och 2020.

  Extra stämma

  Förvärvet är huvudsakligen villkorat av att en extra bolagsstämma i Bergs Timber den 14 maj beslutar i enlighet med styrelsens förslag om Apportemissionen och att slutligt godkännande erhålls från berörda banker.

  Beslutet om godkännande av apportemissionen på bolagsstämman kommer att ske i enlighet med aktiebolagslagens så kallade LEO-regler.

  Om affären genomförs väntas Norvik få en ägarandel i Bergs Timber på 64,7 procent. Norvik har aviserat sin avsikt att avyttra delar av sitt innehav av apportaktier med målsättningen att reducera det totala innehavet av aktier i Bergs Timber till under 50 procent, heter det i pressmeddelandet. Norvik har lämnat ett lock up-åtagande avseende sina aktier i Bergs Timber, som gäller i två år från och med att förvärvet slutförs.

  Aktiemarknadsnämnden har beslutat att medge Norvik undantag från den budplikt som annars hade uppkommit när Norvik erhåller aktier i apportemissionen.

  Nya finansiella mål

  Bergs Timber reviderar sina finansiella mål i samband med förvärvet av bolagets isländska huvudägare Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien.

  Under förutsättning att förvärvet slutförs blir de nya målen, som avser över en konjunkturcykel:

  * en ebitda-marginal på mer än 7 procent

  * en avkastning på sysselsatt kapital på mer än 10 procent

  * en skuldsättningsgrad under 1,0

  * en årlig tillväxt på 2 procent organiskt och 5-10 procent inklusive förvärv

  * utdelningen ska normalt uppgå till 25-40 procent av bolagets resultat efter skatt

  Relaterade artiklar

  Till toppen