Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 maj 2019

  Kan strandskydd stoppa fastighetsbildning?

   Hur funkar det med fastighetsbildning inom strandskydd, är det förbjudet? Det undrar brevskrivarna.
  Hur funkar det med fastighetsbildning inom strandskydd, är det förbjudet? Det undrar brevskrivarna. FOTO: Mostphotos/ATL

  Hej Fråga Juristen,

  Vi avtalade med vår granne om att vi skulle om att få köpa tre hektar avverkad skogsmark av honom för att fastighetsreglera in skogsmarken i vår bostadsfastighet. Syftet var att få yta till djurhållning och odling, och för att garantera en skyddszon mot annan byggnation. Vi ansökte om fastighetsregleringen hos Lantmäteriet och de beslutade om detta utan mankemang. Nu har länsstyrelsen överklagat Lantmäteriets beslut till mark- och miljödomstolen på grund av att skogen delvis ligger inom strandskydd. Hur funkar det med fastighetsbildning inom strandskydd, är det förbjudet?

  /Ida & Olof

  Hej Ida och Olof,

  Här verkar det som att Lantmäteriet har förbisett de senaste årens rättsfall om överföring av strandskyddad mark till bostadsfastighet. Sannolikt strider fastighetsregleringen mot reglerna i fastighetsbildningslagen.

  Det finns ett vägledande rättsfall från Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, från 2012 där förhållandena liknar era. I fallet hade man ansökt om fastighetsreglering för att få till stånd en skyddszon mot avverkning och en bättre boendemiljö genom överföring av 7 400 kvadratmeter skogsmark inom strandskyddsområde till en bostadsfastighet om 1 860 kvadratmeter. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att fastighetsregleringen stred mot fastighetsbildningslagen, och att den var otillåten.

  Domstolen underströk dock att skogsmark som saknar intresse för aktivt skogsbruk kan överföras till en bostadsfastighet om det behövs med tanke på boendemiljön och/eller arronderingen av bostadstomten, men slog fast att så inte får ske enbart för att skapa en skyddszon mot till exempel avverkning kring tomtplats.

  Detta rättsfall följdes år 2016 upp med ett nytt vägledande avgörande från samma domstol. Fallet gällde återigen fastighetsreglering där mark inom strandskydd skulle föras samman med en bostadsfastighet. Även här bedömde domstolen att fastighetsregleringen var otillåten då den stred mot bestämmelserna i lagen. Domstolen framhöll att man inte bör lägga mer mark till en bostadsfastighet än att den har kvar karaktären av en bostadstomt, och att en bostadsfastighet i princip endast ska omfatta sådan mark som kan komma att utnyttjas stadigvarande.

  Man uppgav dock att det för landsbygden fanns en möjlighet att bilda ”överstora” bostadsfastigheter med kombinerade ändamål för viss närings- och hobbyverksamhet i form av exempelvis mindre djurhållning eller odling, men att sådan fastighetsbildning endast bör tillåtas om den inte strider mot något starkare motstående intresse som strandskyddet. Domstolen framhöll dock att i de fall fastighetsbildningen exempelvis främjade vården av intressanta natur- och kulturmiljöer kunde den tillåtas, eller om området numer inte är av vikt för strandskyddet.

  Dessa rättsfall är så entydiga och snarlika era omständigheter att jag tror att mycket talar emot er fastighetsbildning, i alla fall om ni inte kan bevisa att skogsområdet inte längre är av vikt för strandskyddet. Ni bör därför överväga era alternativ, möjligen kan ni inskränka er ansökan till att avse enbart skogsmarken utanför strandskyddet? I annat fall kanske ni i stället kan arrendera skogsmarken? Eftersom ni riskerar att få betala för Lantmäteriets arbete utan att fastighetsregleringen blir av skulle jag råda er att kontakta en fastighetsrättsjurist för att fundera på en utväg.

  Relaterade artiklar

  Till toppen