Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 februari

  Behövs tillstånd för att bygga en brygga?

  Hej Lisa, jag är en fiskare som ska bygga brygga på min fastighet, det behöver jag väl inga tillstånd till. Eller? PS. Som person är jag sån att jag inte gärna vill höra om vad jag inte får göra, utan om vilka möjligheter jag har.

  Vänligen Goran

  Hej Goran,

  Jurister överväger ofta vilka alternativa handlingssätt som är möjliga i en given situation, och redovisar ofta risker med det ena och det andra. Men självklart finns det också möjligheter, låt oss fokusera på dem i dag.

  Om du vill bygga en brygga bör du för det första beakta strandskyddet. Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag, och syftar till att långsiktigt dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddat område råder förbud mot att uppföra bland annat en brygga.

  De areella näringarna, såsom exempelvis fisket, omfattas dock av ett undantag från detta förbud. Om det är så att bryggan behövs för ditt yrkesfiske och att du inte kan nyttja en redan befintlig brygga i närområdet så kan du ha goda möjligheter att omfattas av detta undantag. Ett råd är att höra med kommunen om du omfattas av undantaget så slipper du chansa. Om du inte faller in under undantaget så kan du istället ansöka om en särskild dispens från förbudet hos kommunen.

  Du behöver också överväga om bryggan kräver bygglov. Om din brygga ska omfatta plats för flera båtar så kan den vara bygglovspliktig. Bygglov krävs nämligen för att bland annat anordna en småbåtshamn, och detta oberoende av vad småbåtshamnen är till för. Det innebär att bygglov även krävs om hamnen är till för yrkesfiske. Trots att fisket är en areell näring så är inte bryggor för fiske undantagna från krav på bygglov. Detta eftersom undantaget från kravet på bygglov som finns i lagstiftningen för ekonomibyggnader endast gäller för byggnader och inte för anläggningar såsom bryggor. Prova Premium: Testa redan i dag – för bara 1 kronaVarför premium: Chefredaktören svarar

  Om du har möjlighet kan du försöka dimensionera din brygga i syfte att undvika en bygglovsprövning. De vägledande rättsfall som har behandlat saken tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att småbåtshamnen ska vara bygglovspliktig. Mindre bryggor med enstaka båtplatser för en fastighets behov är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Det kan dock vara så att även en småbåtshamn med enbart en båtplats kan kräva bygglov om hamnen medför en stor omgivningspåverkan eller har stor påverkan på allmänna intressen. Andra faktorer som prövningsmyndigheten kan beakta för att avgöra om bygglov krävs för bryggan är vidare vilka konsekvenser den har för närboende exempelvis i form av ökad trafik och buller, och vilken inverkan den har på det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden. Även här gör du därför klokt i att höra med kommunen.

  Uppförandet av en anläggning i ett vattenområde är vidare vattenverksamhet, vilket betyder att du ska anmäla din byggnation till länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd vid mark- och miljödomstolen för den, beroende på hur omfattande den är. Kraven för att få bedriva vattenverksamhet är bland annat att du måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet där verksamheten ska bedrivas, samt att nyttan av verksamheten från allmän och enskild synpunkt ska överväga kostnaderna, skadorna och olägenheterna av den. Du kan behöva ansöka om tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning, exempelvis om bryggan kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker. Du riskerar då att hamna i en process som kan bli kostsam och ålägger dig ett långtgående ansvar att bland annat utreda förhållandena på platsen.

  Det är vanligt förekommande att man tror sig omfattas av undantaget för de areella näringarna i strandskyddslagstiftningen trots att detta inte alltid är fallet. Det är också vanligt att man missar de parallella prövningar som ska ske, exempelvis av bryggor. Genom att kontakta en miljö- och fastighetsrättsjurist i förebyggande syfte på det sätt som du har gjort Goran ökar dina möjligheter till att få till stånd och dimensionera en brygga på bästa sätt. Bra där!

  Önskar dig lycka till, Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult.

  Har du en fråga? Skicka den juristen@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen