Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 november 2018

  Mälardalsbönder kräver 350 miljoner i Slussenkonflikt

  Nya Slussen påverkar cirka 6 000 hektar åker- och betesmark runt hela Mälaren och berör över 1 000 bönder – som kräver 350 miljoner i ersättning från Stockholms stad i en pågående rättstvist. Men stadens bud är 35 miljoner.

  I samband med byggandet av nya Slussen har Stockholm stad fått igenom en ny vattenreglering som bygger på ny miljölagstiftning – som bland annat tillåter konstgjord vattenhöjning i Mälaren på i medel fyra centimeter och som mest uppåt en decimeter – så kallad ”vårpuckel”.

  Höjningen skapar en kontrollerad översvämning på våren i samband med snöavsmältning, vilket gynnar fågel- och växtlivet kring Mälaren. Vattennivån ska regleras via nya dammluckor med ökad utsläppskapacitet i anslutning till nya Slussen. Därmed kan Stockholms stad effektivare och säkrare både skapa – när luckorna hålls stängda – och förhindra framtida översvämningar.

  ”Vårpuckeln”

  Men den konstgjorda vattenhöjningen eller ”vårpuckeln” medför också att runt 1 100 lantbrukare i Mälardalen får sina diken fyllda med vatten på våren. Peder Rinman som driver Brunnsholms säteri i Enköpings-Näs är en av de drabbade.

   Stockholm stad fått igenom en ny vattenreglering som bygger på ny miljölagstiftningen – som bland annat tillåter konstgjord vattenhöjning i Mälaren på som mest uppåt en decimeter – så kallad ”vårpuckel”.
  Stockholm stad fått igenom en ny vattenreglering som bygger på ny miljölagstiftningen – som bland annat tillåter konstgjord vattenhöjning i Mälaren på som mest uppåt en decimeter – så kallad ”vårpuckel”. FOTO: AYImages

  – Vi får inte den upptorkning som vi behöver och då försenas vårbruket med omkring 20 dagar. I dag sår jag i april normalt, men med vårpuckeln blir sådden förskjuten till maj. Det försämrar min lönsamhet, då senare sådd alltid innebär sämre skörd, säger Peder Rinman till ATL.

  ”Värsta scenario”

  Men Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Slussenprojektet, menar att så inte alltid behöver vara fallet för alla berörda lantbrukare.

  – I vårt värsta scenario så förskjuter vårpuckeln vårbruket med 22 dagar om det är mycket smältvatten. Men i år är vattennivån i Mälaren extremt låg efter sommaren värmebölja och inga nivåregleringar har gjorts sedan i maj, säger hon.

  Tvisten har hamnat i Mark- och miljödomstolen.

  LRF Konsult är ombud för omkring 600 markägare, medan advokaterna Fredrik Bonde och Carolina Gustavsson vid Landahl advokatbyrå företräder ett 40-tal större markägare, däribland Peder Rinman. Vårpuckeln medför runt en 25-procentig avkastningsminskning för berörda bönder, menar advokaterna. Samtidigt försämras värdet på åkerarealen med 22 procent.

  ”Högt pris för bönderna”

  Därför kräver deras klienter, bönderna, ersättning på omkring 350 miljoner kronor från Stockholm stad för att täcka förlusterna. Men staden vill bara kompensera dem med 35 miljoner – som ersättning för drabbade låglänta marker som dessutom är svårbrukade, menar man. Det rör sig om sankmarker och surhål, där vattnet ändå står högt på våren.

   Bygget av nya Slussen påverkar cirka 6 000 hektar åker- och betesmark runt hela Mälaren.
  Bygget av nya Slussen påverkar cirka 6 000 hektar åker- och betesmark runt hela Mälaren. FOTO: Roland Magnusson

  Men bönderna menar å sin sida att även de låglänta delarna är bördiga.

  – Här står naturvårdens intressen kring Mälaren och böndernas intresse kring att driva rationellt jordbruk mot varandra. Vi vill inte förneka biologisk mångfald som något viktigt, men det är ett för stort pris bönderna får betala. Den ersättning staden erbjudit är inte tillräcklig, säger böndernas ena advokat Fredrik Bonde.

  Dags för slutförhandling

  Lantbrukaren Peder Rinman betonar att vårpuckeln påverkar hela sådden, varför ersättningsnivån också ska omfatta all jordbruksmark, menar han.

  Rättegången mellan parterna inleddes i Mark- och miljödomstolen den 13 november. Stockholms stad företräds av Mannheimer & Swartling och har även tagit in en sakkunnig från konsultbolaget Structor i form av Håkan Rosenqvist, doktor i agronomekonomi.

  Slutförhandlingarna inleds i morgon onsdag i Mark- och miljödomstolen i Nacka – och jordägarsidan pläderar på torsdagen.

  Det är ännu oklart när dom kan meddelas.

  Konflikt sedan 2012

  Bönder runt Mälaren har sedan 2012 varit i konflikt med Stockholm stad kring den så kallade ”vårpuckeln”, alltså konstgjord vattenhöjning – som gynnar växt- och fågellivet kring sjön, men som försenar Mälardalsbönders vårsådd.

  Runt 1 100 markägare försökte först få beslutet upphävt och tvisten hamnade i Mark- och miljödomstolen och överklagades av markägarna upp till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, som dock dömde till stadens fördel.

  Staden har sedan dess gått med på att ersätta drabbade bönder med 35 miljoner kronor för försenat vårbruk. Men bönderna har avvisat budet och kräver i stället 350 miljoner.

  Att parterna står långt ifrån varandra beror främst på att de använder sig av olika beräkningsmodeller.

  Stadens strikt matematiska modell, som tagits fram av Jordbruksverkets numera nedlagda vattenenhet, visar att det främst är låglänta ytor som berörs av vårpuckeln – ytor som dessutom inte ger så mycket skörd.

  Bönderna menar å sin sida att hela deras åkerarealer påverkas med sämre totalt skördeutfall som följd. De säger sig också ha bevis för att de låglänta delarna är mycket bördigare än vad staden påstår. Bondesidans underlag bygger främst på pilotfall i form av djupintervjuer med 15 markägare som gör egna uppskattningar.

  Stockholms stad står för alla rättegångskostnader i det här fallet då det är staden som vill ha en ny reglering av Mälaren. Så ser lagstiftningen ut.

  Källa: Landahl advokater och Stockholms stad

  Relaterade artiklar

  Till toppen