Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 januari

  Ärenden i Pan 2009 - 2018

  ATL har gått igenom ärenden i personalansvarsnämnden, Pan, som rör jord- och skogsbruk. Här kan du läsa om samtliga ärenden på de 26 berörda myndigheterna.

   Totalt finns 26 ärenden hos Pan som gäller jord- och skogsbruk. Arkivbild.
  Totalt finns 26 ärenden hos Pan som gäller jord- och skogsbruk. Arkivbild. FOTO: Volkmar Schulz / TT

  • Jordbruksverket, 2009, osant intygande.

  Personalansvarsnämnden anmäler en veterinär till åtal för misstänkt brott mot tystnadsplikt samt osant intygande, alternativt tjänstefel och osant intygande. Veterinären misstänks ha skrivit under friskintyg i efterhand och lämnat ut inloggningsuppgifter till personal på ett privat företag. Nämnden skriver i sin anmälan att fler veterinärer på samma station kan ha gjort sig skyldiga till liknande brott. Eftersom åtalsanmälan är gjord får inte nämnden vidta andra åtgärder för samma gärning. Veterinärerna anmäls därför inte till Veterinära ansvarsnämnden. Drygt två år senare lägger åklagare ner förundersökningarna mot totalt fem veterinärer, eftersom uppsåt inte kan bevisas.

  • Jordbruksverket, 2010, brott mot tystnadsplikt.

  En oenig personalansvarsnämnd beslutar att inte åtalsanmäla en medarbetare för misstänkt brott mot tystnadsplikten i samband med en hästaffär. Skälet var att förseelsen kunde anses bagatellartad och därmed ge möjlighet att avstå från åtalsanmälan.

  • Jordbruksverket, 2010, misskötsel.

  En medarbetare varnas för misskötsel som ska bestå i bristande beteende och attityd, samt åsidosättande av regler och rutiner vilket medfört säkerhetsrisker för IT-systemet.

  • Jordbruksverket, 2010, misskötsel.

  En medarbetare varnas för tjänsteförseelse i form av misskötsamhet, som olovlig frånvaro, sena faktureringar och bristande tillgänglighet.

  • Länsstyrelse, 2010, undermåligt jobb.

  Djurskyddshandläggare tilldelas en varning i personalansvarsnämnden för att av oaktsamhet ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Anmälningar har blivit liggande utan åtgärd och jourtelefonen har skötts bristfälligt. Kontrollrapporter, bedömningar och tjänsteförrättningar har varit felaktiga, och handläggningstakten låg. Handläggaren varnas också för sen ankomst till möten och brister i tidsredovisning.

  Länsstyrelse, 2010, slagsmål.

  Två medarbetare som deltar i en konferens är märkbart alkoholpåverkade vid middagen. En av dem uttalar könsord och kränkande tillmälen mot lokalens guide, samt provocerar upprepade gånger en kollega. Kollegan ger provokatören ett knytnävsslag på käken, samt hotar med ytterligare våld. Provokatören får en skriftlig varning av Personalansvarsnämnden. Den som utdelade knytnävsslaget undgick varning eftersom han då inte längre var anställd vid länsstyrelsen. Inte känt om polisanmälan gjorts.

  • Jordbruksverket, 2012, arbetsvägran.

  Veterinär tilldelas en varning för att under en och samma helg ha vägrat att avliva en lidande hund med argumentet att hen bara hade jouransvar för stora djur, samt vägrat behandla en sjuk häst, eftersom den fanns utanför jourområdet. Veterinären hänvisar till extrem trötthet i det första fallet, och till oklara regler och brist på bakjourverksamhet i det andra.

  • Jordbruksverket, 2012, misskötsel.

  Veterinär varnas för misskötsamhet. Dokumentation av förrättningar är försenad eller har inte slutförts.

  • Länsstyrelse, 2013, bristande uppföljning.

  Djurskyddshandläggare tilldelas varning i personalansvarsnämnden för tjänsteförseelse.

  Handläggaren har låtit bli att följa upp ett ärende där förnyad kontroll hade kunnat undvika lidande. Tre självdöda djur hittades senare på gården. Har också låtit bli att berätta för sin chef att akten i det aktuella djurskyddsärendet saknats. Handläggaren ska ha uppträtt arrogant vid inspektioner, misskött utlämnandet av en allmän handling, brutit mot gemensamma beslut och regler, samt kritiserat inspektionen av djurhållningen på den egna gården.

  • Skogsstyrelsen, 2013, jäv.

  En skogskonsulent har handlagt två ärenden där en sambo varit ombud för skogsägaren.

  • Skogsstyrelsen, 2013, friad från tjänsteförseelse.

  Tjänsteman kontaktad av markägare som ville att denna skulle läsa ett Skogsstyrelsebeslut gällande dikning. Tjänstemannen gjorde fältbesök på sin fritid och vittnade senare i domstol till förmån för markägaren. Pan riktar ingen kritik, eftersom yttrandefrihet även gäller statliga tjänstemän.

  • Skogsstyrelsen, 2014, sexuella trakasserier.

  Berusad medarbetare gör vid en middag med jobbet oönskat sexuellt närmande mot arbetskamrat.

  • Skogsstyrelsen, 2014, misstänkt misskötsel.

  Arbetsledare anmäls till Pan misstänkt för att ha utnyttjat utrustning och personal för eget bruk, misskött administrationen och varit frånvarande. Anmälan tas tillbaka och ärendet avskrivs.

  • Skogsstyrelsen, 2014, bil såld billigt.

  Sliten bil säljs under marknadspris till en kommun i strid mot gällande rutiner. Den ansvarige varnas för tjänsteförseelse.

  • Statens veterinärmedicinska anstalt, 2016, skadad affärsrelation.

  En anställd bifogar burkar med kycklingtarmar i klagobrev till Post Nord för att visa tarmarnas dåliga skick på grund av allvarliga förseningar. Post Nord överväger att avsluta alla affärsrelationer med SVA. Personalansvarsnämnden meddelar den anställde 20 dagars löneavdrag.

  • Skogsstyrelsen, 2016, avverkad nyckelbiotop.

  Olycksrisk på grund av röta tvingar Skogsstyrelsen att snabbt flytta en motorsågskurs till ett annat område. Den tjänsteman som tar beslutet uppmärksammar inte att området är en nyckelbiotop och att det skulle ha skett ett samråd med en annan del av Skogsstyrelsen. Ärendet anmäls till Pan som gör en åtalsanmälan, förundersökning läggs ner och vid förnyad behandling avskriver Pan ärendet. Händelsen ger upphov till två ärenden i Pan.

  • Skogsstyrelsen, 2016, upprepat missbruk.

  Medarbetare varnas för tjänsteförseelse och ges flera löneavdrag på grund av missbruk och upprepade återfall.

  • Livsmedelsverket, 2017, misstänkt tjänstefel.

  Vid slakt ser en veterinär på avstånd ett djur som bedöms vara ett misstänkt djurskyddsärende, men gör ingen undersökning eller dokumentation. I den åtalsanmälan om djurskyddsbrott som senare görs framstår det som om veterinären själv gjort levandedjursbesiktning och noterat djurets identitet, vilket inte skett. När bonden förnekar kännedom om djuret vill polisen på nytt förhöra veterinären, som då berättar för sin chef att hen inte har besiktigat djuret och ber chefen att inte säga detta till polisen. Personalansvarsnämnden beslutar att åtalsanmäla veterinären som skäligen misstänkt för tjänstefel.

  • Statens veterinärmedicinska anstalt, 2017, missbruk.

  En anställd varnas för att inte ha följt sin rehabiliteringsöverenskommelse.

  • Livsmedelsverket, 2017, misstänkt muta.

  En anställd deltar i ett företags utlottning av en köttlåda och skriver i motiveringen att hen vet att företaget har god hygien och råvaror med hög kvalitet. Hen vinner och fotograferas när lådan hämtas ut. Den anställde uppger sig ha betalat lådan dagen därpå. Personalansvarsnämnden beslutar ändå att anmäla den anställde till åtal som skäligen misstänkt för tagande av muta.

  • Statens veterinärmedicinska anstalt, 2019, forskningsslarv.

  En anställd varnas för att vid flera tillfällen låtit bli att följa instruktioner och säkerhetsföreskrifter, vilket gett allvarliga konsekvenser för forskningsprojekt och externa kunder.

  Relaterade artiklar

  Till toppen