Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 februari 1999

  Allt tydligare samband ekonomi-miljö

  Åkerarealerna krymper och skördarna per person blir allt mindre. Vatten är redan en bristvara i stora delar av världen. /nLester R Brown, vid Worldwatch Institute, presenterade på tisdagen rapporten Tillståndet i världen 1999.

  Lester R Brown, chef för Worldwatch Institute, presenterade på tisdagen rapporten Tillståndet i världen 1999 vid ett ekonomiseminarium i Stockholm. Rapporten ställer 1900-talets snabba utveckling i relation till befolkningsutvecklingen och de råvaru- och livsmedelsresurser som krävs för att hålla igång den globala ekonomin. Den visar att mänskligheten lever på marginalen för vad vår planet kan klara av.
  Insikten delas av Bill Ford, ordförande i Ford Motor Company, som strävar efter att byta ut förbränningsmotorn mot ett miljövänligare alternativ.
  – Kloka företag surfar på vågen, säger Ford i boken och tillägger att de som inte gör det kommer att spolas bort.
  Under det senaste seklet har världsbefolkningen tredubblats till fem miljarder. Samtidigt har energi- och råvaruförbrukningen tiodubblats. FN:s prognoser pekar mot ytterligare fyra miljarder världsmedborgare nästa sekel varav de flesta kommer att bo i tredje världens storstäder och alla strävar efter västerländsk standard, samtidigt som våra gemensamma resursbaser håller på att ta slut.

  Mindre skörd per person
  Världens åkerarealer krymper och även om avkastningen fortfarande ökar något blir skördarna per person allt mindre. Vatten är redan en bristvara i stora delar av världen och i Kina och Indien sjunker grundvattennivåerna med 1-3 meter per år i de viktigaste odlingsområdena. Fisket, vår betydelsefullaste proteinkälla, ligger på gränsen till eller överskrider havens naturliga reproduktionsförmåga och ingen ledande marinbiolog tror längre att fångsterna kan öka. Snarare minskar nedsmutsning och artutrotning de totala fångsterna.
  Klimatförändringen är en annan verklighet. Medeltemperaturen har stigit och 1998 var ett nytt rekordår i vissa delar av världen, enligt klimatforskarna som följd av de högsta koldioxidutsläppen på 160 000 år där boven är de fossila bränslena.

  Tredubbelt energibehov
  Men det är inte det enda. Enligt Worldwatch Institute tredubblas energibehovet de närmaste årtiondena samtidigt som oljeutvinningen kommer att passera sitt maximum.
  Den viktigaste frågan är hur vi ska klara att byta färdriktning tillräckligt snabbt för att undvika en ekonomisk nedgång som följd av att basen för vår existens, natur och miljö, satts ur spel. IT och en utbyggd tjänstesektor ger ingen långsiktigt hållbar framtid och modern teknik minskar inte behovet av livsmedel, framgår det av boken.
  Att inom rådande ekonomiska system tillfredsställa dagens fem miljarder människor och ytterligare fyra nästa sekel är omöjligt, enligt Worldwatch Institute. Den västerländska modell med vars hjälp vi byggt upp vårt välstånd håller inte för nästa sekel och vill vi undvika social oro måste vi lämna den.

  Effektivare och klokare
  I en hållbar samhällsekonomi premieras återvinning och återbruk, järnväg och cykel är basen i transportsystemet och förnybara energikällor ersätter fossila bränslen. Mark, vatten och råvaror används effektivare och klokare och vi tar vara på alla de gratistjänster som vi är vana att naturen förser oss med, allt ifrån pollinering av grödor till att skydda oss från översvämningar.
  Sol och vind är energikällor med en lysande framtid, förutspår Worldwatch. Redan ökar användningen av dessa energikällor mest i världen. Vätgas är framtidens energibärare och bränslecellen kommer att ersätta den gamla förbränningsmotorn. Det är den vågen Ford räknar med att surfa på.

  Missriktade stöd
  Många regler och lagar måste också ses över. Statliga subventioner kan skapa felaktiga förutsättningar och energi och jordbruk är andra områden där missriktad statlig inblandning stimulerar en produktion och konsumtion som missgynnar natur och miljö, enligt boken.
  Men det finns också positiva tecken. De senaste årtiondenas internationella avtal har visat att världens stater kan komma överens i miljöfrågor. Allt fler företag börjar inse vart vi är på väg och i täten för utvecklingen av sol- och vindkraft hittar vi några av de största oljebolagen.
  Det behövs en ny samhällsekonomi där människans behov tillgodoses inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Det går inte att ta ut mer av naturen än vad de naturliga systemen förser oss med. Men forskarna vid Worldwatch Institute är noga med att betona att framtiden inte är en fråga om tillväxt kontra icke-tillväxt. I stället måste vi ta ställning till vilken tillväxt vi vill ha och var den ska ske.

  Relaterade artiklar

  Till toppen