facebooktwittermail

Länsstyrelsen i Kronoberg toppar listan

Kalmar och Uppsala hamnar i botten och Kronoberg och Västmanland i toppen när bönderna själva får betygsätta länsstyrelserna.

Totalt 1 900 lantbrukare har fått säga vad de anser om länsstyrelsernas service kring stöden. En majoritet ger relativt höga betyg till tjänstemännen vad det gäller information, bemötande och kompetens.

Till de länsstyrelser som har flest nöjda bönder hör Västmanland. Personalen där får till exempel det högsta betyget av alla vad det gäller engagemang och intresse. Elisabeth Zimmer, lantbruksdirektör, tror att det delvis beror på att länet är litet och myndigheten har nära till lantbrukarna. Personalens jordbrukskunskaper spelar också en stor roll.
- En ganska stor andel av medarbetarna är själva mer eller mindre involverade i lantbruk så jag tror att man har rätt stor förståelse för de här frågorna.

Satsat på förbättring


Kronobergs lantbrukare verkar också vara välvilligt inställda till sin länsstyrelse, om man ska gå efter enkätresultatet. Enligt Stefan Karlsson, chef på lantbruksenheten på länsstyrelsen i Kronoberg, har de satsat medvetet på att förbättra stödinformationen.
- Vi har haft träffar ute i länet inför ansökan, bland annat nybörjarkurser för dem som aldrig sökt förut, och vi har haft öppet hus.

I Kalmar är lantbruksdirektör John Winroth inte förvånad över att länsstyrelsen inte direkt ligger på plus hos bönderna vad det gäller saker som att få ut stöden i tid. Enkäten gjordes hösten 2010, efter ett år då Kalmar i slutet av januari fortfarande inte avslutat en tredjedel av 2009 års stödansökningar.
- 2010 års utbetalning är över målsättningen, vi låg på 99 procent av gårdsstödet vid årets slut så där tycker vi att vi har gjort de åtgärder som behövs.

Bra bemötande


Kalmar ligger däremot över genomsnittet för påståendet om länsstyrelsens kontrollanter ger ett bra bemötande vid kontrollbesök. 69 procent anser att påståendet stämmer bra eller mycket bra, en procentenhet över medeltalet. Genomsnittsbetyget är högre än vad den allmänna bondedebatten kring fältkontrollerna gett sken av. Där hörs de som klagar över inkompetens och klumpighet mest. I Uppsala, som har den lägsta andelen goda omdömen för kontrollbesöken, har man konkreta planer för förbättring.
- Vi ska lämna en liten enkät vid varje fältbesök, oavsett vad det gäller, för att jag ska få höra hur vi uppfattas, säger lantbruksenhetens chef Christel Benfalk.

Svårt att förstå


Alla länsstyrelser får låga betyg för hur lätt det är att förstå skriftlig rapportering och skriftliga beslut. Bara 47 procent tycker att den skriftliga rapporteringen är lätt att förstå och 51 procent anser detsamma om besluten.

Formuleringarna i rapporter och beslut är mallade och skiljer sig inte åt från län till län. Det måste länsstyrelserna lösa tillsammans med Jordbruksverket.
- Att få texterna så begripliga så att alla förstår vad det står i dem, det är en stor utmaning, konstaterar Elisabeth Zimmer.

Två länsstyrelser har inte deltagit i undersökningen. Blekinges jordbruksstöd hanteras av länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen i Jönköping avstod då enkäten inte var i fas med det egna kontrollarbetet. Sara Johansson