facebooktwittermail

Landshypotek går stärkt ur finanskrisen

Landshypotek redovisar ett rörelseresultat för 2010 på 350 miljoner kronor, en ökning med 178 miljoner jämfört med 2009.

Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår rörelseresultatet till 346 (123) miljoner kronor.

Resultatökningen förklaras av högre räntenetto, lägre kostnader och försäljning av två rörelsefastigheter, skriver Landshypotek i sin bokslutskommuniké.

Tog marknadsandelar


Rörelseresultatet minskade det fjärde kvartalet med 49,6 miljoner kronor, jämfört med det föregående kvartalet.
Försämringen beror, enligt Landshypotek, på ett minskat nettoresultat av finansiella transaktioner i kombination med säsongsmässigt ökade kostnader på 24,2 miljoner. Räntenettot förbättrades med 5,5 miljoner kronor.

Landshypotek ökade nettoutlåningen med 5,3 miljarder under året. Det motsvarar en utlåningstillväxt på 11,4 procent, att jämföra med 12,5 procent under 2009.

- Totalt växte bankernas utlåning till Sveriges jord- och skogsbrukare med 9,9 procent under 2010. Landshypotek har således ökat sin andel av marknaden under 2010, skriver vd Kjell Hedman i kommunikén. ATL.nu