facebooktwittermail d

Att lämna barn till förskolan ger inte rätt att komma för sent

Om det är möjligt ska arbetstiden anpassas så att en anställd kan lämna och hämta barn på förskolan. Om det inte går bestämmer arbetsgivaren vad som gäller men varje enskilt fall kräver en bedömning.

Lovisa Nellevad

Hej, vi har en anställd som alltid kommer ungefär en kvart för sent på morgnarna varannan vecka. Han säger att dotterns förskola öppnar sent så han hinner inte i tid till jobbet. Han ingår i ett arbetslag så hela gruppen måste vänta in honom på morgnarna innan de kan börja jobba. Får han göra så här? Hälsningar, Sören

Hej Sören,

Arbetstagare har inte rätt att själva bestämma sin arbetstid, utan det är arbetsgivaren som förlägger arbetstiden enligt de ramar som finns i lag och avtal. Enligt arbetstidslagen är exempelvis 40 timmar i veckan ordinarie arbetstid, och arbetstagaren ska få viss dygns- och veckovila. Det finns också regler om vad som gäller för mertid, övertid, nattarbete med mera. I kollektivavtal kan det preciseras mellan vilka klockslag den ordinarie arbetstiden i normalfallet ska förläggas.

I ditt fall verkar inte arbetstidens förläggning vara tvistig utan problemet är att en arbetstagare konsekvent kommer för sent till arbetet på grund av problem med öppettiderna på dotterns förskola.

Utgångspunkten är som sagts ovan att det är arbetsgivaren som bestämmer när arbetet ska utföras. Enligt diskrimineringslagen ska dock en arbetsgivare inom ramen för sitt arbete med aktiva åtgärder underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Det innebär att arbetsgivaren måste undersöka och analysera hur verksamheten fungerar för den som är förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap. Vilka åtgärder som behöver vidtas beror på situationen på respektive arbetsplats, vilka hinder som finns i den egna verksamheten och möjligheter till förbättringar. Hur långt den här skyldigheten sträcker sig i ett enskilt fall är svårt att säga - en bedömning behöver göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

I ert fall behöver ni undersöka om det är möjligt att anpassa arbetstiden så att det går att lämna barnet på förskolan. Det låter som att övriga anställda i arbetslaget är beroende av att arbetstagaren är på plats när arbetet ska börja, men som arbetsgivare bör du undersöka om det på något sätt är möjligt att organisera arbetet så att arbetstagaren har möjlighet att lämna barn. Är det möjligt utifrån er verksamhet, och det arbete som utförs av arbetslaget, att starta arbetsdagen senare? Kan övriga medarbetare i arbetslaget sysselsättas med arbetsuppgifter som inte är avhängiga att alla i laget är på plats? Det är några relevanta frågor att ställa.

Om arbetstiden inte kan anpassas är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen i tid.

Generellt gäller att en arbetsgivare, som vill vidta en åtgärd mot en anställd som kommer för sent, först måste prata med honom eller henne och göra klart att det är viktigt att respektera arbetstiderna. Om arbetstagaren inte rättar sig efter det kan arbetsgivaren göra klart för den anställde att denne riskerar att bli uppsagd om inte en förbättring sker, och detta bör göras skriftligen. Om den anställde även därefter fortsätter att komma för sent till arbetet kan det ge sakliga skäl för uppsägning. I ert fall skulle ni dock behöva undersöka om det finns möjlighet att erbjuda arbetstagaren annat ledigt arbete hos er.

Jag rekommenderar att du kontaktar din arbetsgivarorganisation, eller om du saknar medlemskap, en arbetsrättsjurist, för vidare stöttning och vägledning.

Lovisa Nellevad

Jurist Gröna Arbetsgivare

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten