facebooktwittermail

Lägre vinst för Korsnäs

Kinneviksägda skogs- och pappersbolaget Korsnäs redovisar en rörelsevinst på 116 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010, jämfört med 242 miljoner kronor för ett år sedan.

Förklaringen till det försämrade resultatet är i huvudsak lägre produktions- och leveransvolymer till följd av produktionsstörningar vid anläggningen i Gävle samt kostnadsökningar för ved och energi, enligt bolaget.

Konfliktersättning


Korsnäs rörelseresultat för helåret 2010 uppgick till 926 miljoner kronor, en ökning med nio procent från 851 miljoner kronor föregående år. Resultatökningen beror, enligt Korsnäs, främst på höjda försäljningspriser i lokala valutor, högre produktion och leveranser vilket motverkats av en stärkt valutakurs samt högre energikostnader.

I resultatet ingår konfliktersättning med 84 miljoner kronor från Svenskt Näringsliv efter strejken vid Korsnäs Gävle.

"Strejken under det andra kvartalet och produktionsstörningar under både det första och fjärde kvartalet innebär att leveransvolymen för året inte återspeglar efterfrågeökningen jämfört med föregående år", skriver Kinnevik i sin bokslutskommuniké. ATL.nu