facebooktwittermail d

Lagförslag avvisar mycket från utredningen

En hel del i utredningen om en ny djurskyddslag har valts bort av regeringen. Krav på djurskyddshänsyn i förprövning av stall är ett exempel.

FOTO: MARIE HENNINGSSON

Med lagrådsremissen om en ny djurskyddslag offentlig kan regeringens förslag granskas närmare. Det är ett saftigt dokument, på 407 sidor inklusive bilagor. Men det är ändå inte ens hälften så långt som utredningen som ligger till grund för det. Mycket utrymme ägnas åt att förklara varför regeringen väljer att inte genomföra många av utredningens förslag.

Utredare Eva Eriksson ville bland annat att förprövningen av stall även skulle ta hänsyn till djurskydd, något som regeringen inte går vidare med. Regeringen inför inte heller något allmänt krav på att djur ska ges tillräckligt skydd mot väder och vind. Men kraven på hur stall och burar ska vara utformade preciseras, med nya formuleringar om att djur ska ha tillräckligt utrymme att vila på ett lämpligt sätt och att klimat-, ljus- och ljudförhållanden ska vara anpassade till djurens behov.

Regeringen föreslår inte någon uttrycklig skrivelse om vem som är ansvarig för ett djurs välfärd, och inte någon åldersgräns för att få ansvara för djur, två andra utredningsrekommendationer. Utredarens förslag att det ska tydliggöras i lagen att bara vilda djurarter ska få sättas ut, och det bara får ske om det finns eller har skapats goda levnadsbetingelser för djuren avviker regeringen också ifrån. Då lagförslaget innehåller ett förbud mot att överge tamdjur betyder det i praktiken samma sak som att bara vilda djurarter får sättas ut, resonerar regeringen. Den vill dock utreda vidare om villkoren för utsättning bör regleras ytterligare.

Eva Erikssons tanke att i princip all detaljreglering skulle läggas över i föreskrifter skrivna av myndigheter, för ett flexiblare regelverk, anammar regeringen inte.

Flera ändringar om djurförbud

Före hela lagrådsremissen offentliggjordes sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att förslaget gör det möjligt att få ett djurförbud omprövat. Det var en sanning med modifikation. Det är redan i dag möjligt i den vanliga förvaltningsprocessen, men det står inte uttryckligen i Djurskyddslagen. I förslaget införs en skrivelse om att "Länsstyrelsen ska upphäva djurförbudet om det inte längre behövs."

PREMIUM: Svåraste frågorna skjuts på framtiden

Lagrådsremissen föreslår även andra förändringar i djurförbudsärenden. Dagens skrivning att det inte ska fattas beslut om djurförbud om det är "uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa." ändras till det mildare att det inte ska ske om det är "sannolikt att den omständighet som annars ska leda till djurförbud inte kommer att upprepas." Regeringen menar att det ger en bättre balans mellan djurskyddsintresset och intresset av enskildas rättigheter. Det föreslås också att djurförbud kan begränsas till vissa djurslag, eller ett visst antal djur, eller till att själv hålla djur. I det sistnämnda fallet skulle en person med djurförbud då fortfarande kunna jobba med djur som anställd.

Däremot säger regeringen nej till förslaget att ett djurförbud ska föregås av en prövoperiod, men ja till att en djurägare ska få en chans att själv avveckla sin djurhållning om det inte finns skäl att göra ett omedelbart omhändertagande.

Andra förslag till ny djurskyddslag

Alla som har hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodo se djurens behov.

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst får bryta sekretessen för att anmäla allvarliga djurskyddsproblem.

Krav på att djur ska få utföra beteenden de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande.