facebooktwittermail

Låg mullhalt i svenska jordar

Över hälften av jordarna på Sydsveriges slättbygder har för låg mullhalt. Mer fånggrödor kan vara en lösning.

ALNARP ATL
Internationell forskning har kommit fram till att 3,4 procents mullhalt behövs för att ge optimala skördar. På en stor del av de spannmålsdominerande områdena i södra Sverige är den för låg. I Mellansverige är det något under hälften av jordarna i slättbygderna som har en för låg mullhalt.

Högre mullhalt


Det berättade forskare Göte Bertilsson som var en av talarna på Jordbruks- och trädgårdskonferensen i Alnarp på onsdagen. Han visade exempel på ett samband där högre mullhalt gett högre sockerbetsskördar i Sverige och Danmark.

Faktorer som gynnar mullhalten är höga skördar, att lämna kvar skörderester och restriktiv jordbearbetning. Fånggrödor, särskilt övervintrande sådana, vallar, gröngödsling och tillförsel av stallgödsel är andra positiva åtgärder. Men att höja mullhalten är ett långsiktigt arbete. Det kan ta tiotals år innan det märks någon betydande skillnad i analysresultatet.
- Det kanske kan synas hopplöst trögt att jobba med mullhalten, men de här åtgärderna ökar direkt aktiviteten i marken och det är positivt. Arbetsriktningen ger belöning innan man ser det i analysen, säger Göte Bertilsson.

Ca-AL-värden i jorden


Lennart Mattsson, forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, pratade om betydelsen av Ca-AL-värden i jorden, det vill säga måttet på lättlösligt kalcium i jorden.
I potatis är det välkänt att benägenheten att utveckla rostfläckar eller inre missfärgningar ökar vid kalciumbrist. Undersökningar har också visat att sjukdomstrycket i betodlingen minskar med stigande Ca-AL-värden vilket ger högre skördar. Gränsvärdet ligger på ungefär 250 milligram per 100 gram jord. Lennart Mattsson är försiktig med att ge råd utifrån undersökningen.

- Men en väldigt konkret rekommendation är att man ska kalka precis innan man sår sockerbetorna. Traditionellt sett sätter man in kalkningen när det är arbetstekniskt optimalt i växtföljden, säger han.

Störst potential


Försök visar också att effekten av kvävegödsling i höstvete ökade med stigande Ca-AL-värden. Potentialen för skördeökningar var störst vid Ca-AL under cirka 200 milligram per 100 gram jord. Malin Eborn