facebooktwittermail

Kritiska mot den svenska modellen

Naturskyddsföreningen: "Den svenska modellen i skogen fungerar inte."

I rapporten "Under the cover of the Swedish forestry model" har Naturskyddsföreningen under fyra somrar dokumenterat den svenska skogsbruksmodellen. Deras resultat visar att biologiskt värdefulla skogar med hotade arter systematisk huggs ner.

Föreningen menar att modellen, som bygger på kalhyggen med viss naturhänsyn, har lett till en stor utarmning av skogens ekosystem. Detta eftersom artrika och biologiskt värdefulla naturskogar tillåts omvandlas till homogena och likåldriga trädplantage, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Antalet rödlistade skogslevande arter har ökat, men antalet avverkningsanmälningar av skogar av nyckelbiotopsklass och med hotade arter har inte minskat, skriver de. Naturskyddsföreningen har dokumenterat flera brott mot FSC-certifieringen, men anmälningarna har endast lett till små förändringar i skogsbolagens skogsbruksmetoder, enligt föreningen själva.

Den svenska skogsbruksmodellen marknadsförs internationellt som ett hållbart alternativ, men Naturskyddsföreningen menar att konsumenten och kunder är omedvetna om modellen leder till en utarmning av skogens ekosystem.

Rapporten bygger på fältarbete i länen Gävleborg, Dalarna, Värmland, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. ATL.nu