facebooktwittermail

Krav på bättre samordning av djurskydd

Sverige saknar tillräcklig utvärdering av hur kontrollen av djurskyddet och livsmedelssäkerheten faktiskt fungerar. Bättre samordning krävs, konstaterar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.

Kontrollen av djurskydd, djurhälsa, foder och livsmedel är fördelad på 280 olika kontrollinstanser, från kommuner och länsstyrelser till de högst ansvariga myndigheterna Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Lågprioriterad


Samordningen mellan dessa är för dålig och utvärdering av om verksamheten är effektiv och uppnår satta mål är lågprioriterad, enligt utredningen, revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter.

EU har kritiserat Sveriges kontroll av kontrollorganen och utredningen instämmer. Jordbruksverket och Livsmedelsverket måste ta mer ansvar för att alla instanser gör revisioner och det behövs över lag mer kunskap om hur sådana bäst utförs.
Regeringen och landsbygdsdepartementet bör också ge tydligare riktlinjer.

Bristande resurser


Utredningen noterar att kommuner och länsstyrelser klagar över bristande resurser för hela kontrollverksamheten. I det läget hamnar utvärdering lätt långt ner på att göra-listan.

Kontrollen viktig


Enligt utredningen är kontrollen av livsmedelskedjan mycket viktig ur ett samhällsperspektiv.

Därför bör finansieringen av den vara högprioriterad och medel till annan verksamhet omprövas.Sara Johansson