facebooktwittermail

Kräv att friställda och ungdomar tar gröna jobb

Ersätt utländska säsongsarbetare med svensk friställd arbetskraft och ungdomar, skriver Olle Nilsson.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den nu pågå­ende coronapandemin har påverkat livet för oss alla och särskilt för de så kallade riskgrupperna, äldre och sjuka. Mer tid finns för eftertanke och till att följa massmedier, även om innehållet av naturliga skäl är gans­ka ensidigt.

Ett ofta återkommande tema har härvidlag varit oron för arbetskraftsbrist inom de gröna näringarna, jordbruk, skogsbruk och trädgård. Detta på grund av att dessa näringar sysselsätter en stor andel utländsk arbetskraft, cirka 8 000 arbetstillfällen har nämnts, främst av säsongskaraktär.

Det gäller till exempel skogsplantering, röjning, plockning av bär, frukt och grönsaker. Företrädare för berörda näringar ges ofta tid och utrymme att i massmedier upprepa sitt mant­ra, med krav på politikerna om lättnader i regelsystemet för denna till synes nödiga arbetsgrupp.

Samtidigt som ovanstående problematik sysselsätter skilda intresseorganisationer och politiker kan man läsa om hur flera hundra tusen sysselsatta permitteras eller varslas om uppsägning med risk för kanske 15 procents arbetslöshet inom en inte alltför avlägsen framtid. Samtidigt dras sommarjobben för skolungdomen ner, inte minst i kommunerna.

Det borde inte krävas någon onormal slutledningsförmåga, ens för de beslutande, att så snart som möjligt ersätta behovet av utländsk säsongsarbetskraft med friställd svensk dito. Att så inte sker i någon större utsträckning torde bero på ett regelsystem dåligt anpassat till dagens akuta och oväntade situation, i kombination med myndigheter och politiker som ser det lättare att fördela subsidier utan krav på motpresta­tioner.

Att dela ut statliga pengar på detta sätt har tyvärr blivit alltför vanligt. Inom de gröna näringarna inklusive naturvårdsobjekt och annan statlig mark finns egentligen obegränsat med arbetsuppgifter. Många av dessa kan också rubriceras som enkla, med begränsade krav på utbildning.

Det går egentligen inte att i ett längre perspektiv förlita sig på utländsk arbetskraft med lägre krav på ersättning och arbetsmiljö, särskilt i takt med att berörda länder utvecklas alltmer. Här måste till ett systemskifte i så måtto att svensk arbetskraft, såväl yngre som äldre, används i dessa näringar.

Vi något äldre kan minnas hur man före mobiltelefonens tillkomst ofta ägnade sommarloven åt just sådana säsongsarbeten som nämnts ovan. Utöver tillskott i kassan gav det också god träning med något för stora delar av dagens ungdom okänt, det vill säga träningsvärk förorsakat av kroppsarbete. Här kan nämnas att detta är helt ofarligt och lika nyttigt som motsvarande, mot avgift, förvärvat på gym.

Ett tips är därför att råda främst ungdomen att lyfta blicken från mobiltelefonens skärm och till såväl egen som samhällets nytta ägna kroppen åt sådant arbete den ursprung­ligen egentligen är konstruerad för. Här måste samhället hjälpa till och ställa krav.

Att såsom nu sker i till exem­pel Stockholm – utlova full ersättning för sommarjobb som inte blir av på grund av coronkrisen – är därför helt galet och stämplar egentligen involverade politiker och övriga beslutsfattare som fullständigt verklighetsfrämmande. Jobb finns alltid att uppbringa om bara huvudet lyftes från skrivbordet mot en närbelägen horisont.

Olle Nilsson,

Opolitisk sanningssägare, Lönsboda