facebooktwittermail d

”Någon måste räkna på vad EU:s skogsstrategi kostar svenska skogsägare”

Det vore minst sagt kontraproduktivt om populistiska förslag från tjänstemännen i EU skulle bryta den totala klimatmässiga framgångssaga som den svenska skogen är. Det skriver Anders Sundström, ordförande Balanskommissionen och före detta minister (S), i en slutreplik.

När avverkningsmöjligheterna på kort sikt minskar med 30 procent och på lång sikt 50 procent skulle import för att täcka bortfallet helt enkelt inte vara möjlig, skriver Anders Sundström i en slutreplik. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Balanskommissionens skogsrapport är en beräkning av vad EU-kommissionens skogsstrategi skulle kosta svensk skog. Det kan låta underligt att industrin själva behöver räkna på Brysselbyråkraternas egna förslag, men bristen på risk- och konsekvensanalys är ett reellt problem som underminerar den demokratiska beslutsprocessen. Tyvärr pekar vår rapport på att svensk skog skulle råka mycket illa ut om förslagen blir verklighet.

Debattörernas huvudsakliga kritik mot rapporten är underligt nog valet av scenarier. Rapportens syfte och metod bygger helt och hållet på de strategiförslag som presenterats av EU kommissionen.

Framtiden är alltid oviss, men rapportens metodologiska ansats bygger absolut inte på några “extremantaganden”, utan är direkt tagna från den föreslagna strategin av EU. Vad ska vi räkna på om inte de förslag som lagts fram av beslutsfattarna i Bryssel?

EU:s strategi medför i korthet att 30 procent av skogsmarken ska avsättas för fri utveckling och att resten i huvudsak ska bli så kallad hyggesfritt skogsbruk eller “kontinuitetsskogsbruk” (på engelska “Close to nature forestry”). EU:s skogsstrategi skulle för Sverige ge betydande minskningar i förädlingsvärden.

När avverkningsmöjligheterna på kort sikt minskar med 30 procent och på lång sikt 50 procent skulle import för att täcka bortfallet helt enkelt inte vara möjlig. Det finns varken fysiska eller ekonomiska möjligheter att importera mer än marginellt mer än idag till svensk skogsindustri.

Virkesresurserna i norra Europa är under hård press, accentuerat av exportstopp från Ryssland och Belarus. Det 50-procentiga förädlingsbortfall som de lika stora sänkta avverkningsmöjligheterna är därför ett fullt rimligt alternativ enligt rapportförfattarna och branschen själva.

Det är både underligt och tråkigt att EU inte själva genomfört en egen risk- och konsekvensanalys av vad förslagen skulle innebära i praktiken för medlemsländernas skogsindustrier. Det var därför som Balanskommissionen tog saken i egna händer och räknade på vad Bryssels idéer skulle kosta oss alla.

Slutligen, Balanskommissionens rapport utgår inte från 15 procent sänkt avverkningsnivå som det tidigare LULUCF-målet innebar. Det är bara ett av två alternativa scenarier. Rapportens viktigaste delar handlar om EU-kommissionens skogsstrategi som fullt implementerad skulle innebära 30 procent avverkningsbortfall på kort sikt och 50 procent på lång sikt. Är detta en utveckling som svenska politiker verkligen vill ha?

Den främsta slutsatsen från rapporten (som är väl värd att läsa från början till slut för att undvika förvirring och missförstånd) är att svenskt skogsbruk kommer förändras i grunden om förslagen blir verklighet.

Därför ber vi Sveriges politiker att ställa sig följande två frågor:

1) Vill vi att svensk skogsindustri fortsatt ska sysselsätta drygt 120 000 människor?

2) Vill vi att svenskt skogsbruk fortsatt ska vara “klimatledande” och ta ansvar för att vi som land ska nå målet om netto noll 2045?

Om svaret är ja, måste den svenska skogens framtid avgöras av svenska politiker och inte av byråkraterna i Bryssel. Det vore minst sagt kontraproduktivt om populistiska förslag från tjänstemännen i EU skulle bryta den totala klimatmässiga framgångssaga som den svenska skogen är och fortsatt kan vara för framtida generationer.

Anders Sundström
ordförande Balanskommissionen och före detta minister (S)

Mer i samma debatt:

Anders Sundström: ”EU:s skogsstrategi kommer att stå Sverige dyrt”

Replik av Nippe Hylander, Leif Öster och Sten B Nilsson: ”Ingen vinner på att skogsnäringen klär sig i säck och aska”