facebooktwittermail d

Konstruktiva svar saknas för hur arter ska bevaras

LRF:s förslag om artskydd i skogen saknar vetenskapligt stöd och bevis på effekt, skriver företrädare för WWF i en slutreplik. 

Betad gammelskog Örskär, Roslagen
I Artskyddsutredningen finns ett antal konkreta förslag hur artskyddet kan stärkas, menar WWF. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

WWF delar ståndpunkten att Skogsstyrelsens tuffa tolkning avseende skyddet av fåglar är en utmaning. Men det förklarar inte varför ”företrädare” för mindre skogsägare i åratal har drivit påverkan som lett till försämringar för statens kunskapsstöd om naturvärden och ersättning till skydd för mindre skogsägare. Detta motverkar möjligheten att få till ett fungerande system för att bevara skogens viktiga livsmiljöer.

Det räcker inte att Paul Christensson från LRF säger att han vill skydda ”de mest sällsynta arterna” i skogen. Vi måste säkra att våra naturligt förekommande arter kan fortleva i livskraftiga bestånd inom deras naturliga utbredningsområde.

För att åstadkomma detta måste vi säkra ett tillräckligt skydd och ett mer naturnära skogsbruk. Här saknar LRFs förslag om ”en palett av olika skyddsformer som är flexibla i tid och rum så att de kan anpassas utifrån arter och naturvärden” både vetenskapligt stöd och bevis på effekt. 

Vi hänvisar till förslagen i Artskyddsutredningen, som bland annat omfattar förslag om anpassning till Fågeldirektivets miniminivå. Men där finns även en rad andra förslag som ska leda till att Sverige kan stärka artskyddet och leva upp till EUs naturvårdsdirektiv.

Kan LRF ställa sig bakom dessa förslag? Det hoppas vi, för i så fall har vi en grund för konstruktiv diskussion. Om inte så blir LRF svaret skyldig att visa hur Sverige konkret ska klara att leva upp till EUs naturvårdsdirektiv och hur vi skapar ett system som bevarar den biologiska mångfalden i skogen.

Peter Roberntz, senior rådgivare skog, WWF

Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy, WWF

Läs mer om artskyddet:

M: ”Vi söker stöd för att ändra artskyddslagstiftningen”

”Skogsstyrelsen försöker kuppa igenom ny rättspraxis”

Skogsstyrelsen: ”Artskyddsreglerna är glasklara”

Skogsstyrelsen skärper artkontrollen

Artskyddet gället vid alla skogsbruksåtgärder

Miljöorganisationerna: Äntligen följer Sverige lagen 

Ledare: ”Vill regeringen knäcka svenskt skogsbruk?”

”Slutet för den svenska skogsbruksmodellen”