facebooktwittermail d

Kommunens plantering kan bekostas av fastighetsägarna

Vem ska betala för kommunens gatukostnader? ATL:s jurist förklarar vad som gäller.

Hej Lisa! Min kommun har beslutat om en ny detaljplan för att mina grannar ska kunna bygga till och förtäta där vi bor. Nu har kommunen skickat mig en faktura på kostnader för att de förbättrar gatorna här i området och planterar med mera. Det anläggs ju för att locka nybyggarna, men inte mig som bor här sedan länge. Måste jag betala denna, är det skäligt?

Arvid

Hej Arvid, och tack för att du läser och skriver till spalten!

En kommun får, enligt 6 kapitlet 24 paragrafen plan- och bygglagen, besluta att de som äger fastigheter inom en detaljplan ska betala kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser som kommunen ansvarar för, dessa kallas gatukostnader.

Fastighetsägarna ska enligt lagen bara betala sådana åtgärder som ska tillgodose områdets behov. Om kommunen kan visa att så är fallet kan dock även kostnaden för en kommunal plantering ingå i gatukostnaderna. Anläggningar som får en högre standard än så, exempelvis genomfartsleder eller större parker som kommer att gynna fler, ska inte betalas enbart av fastighetsägarna i området.

Gatukostnaderna kan antingen fördelas mellan fastighetsägarna inom ett område, eller tas ut direkt av ägare till de fastigheter som ligger vid gatan.

Innan kommunen fattar beslut om hur gatukostnaderna ska tas ut ska kommunen vidare göra en gatukostnadsutredning och samråda med berörda.

Kommunens beslut om att ta ut gatukostnader från fastighetsägare kan inte överklagas. Beslutet prövas i stället som ett kommunalbesvär, ett slags begränsad prövning av om ett beslut har tillkommit på rätt sätt. Den som vill få gatukostnadens storlek prövad måste därför i stället stämma kommunen vid mark- och miljödomstolen.

I en sådan tvist kan prövas om betalningsskyldigheten bör sättas ned (jämkas) eller vilka betalningsvillkor eller vilken fördelningsgrund som bör gälla. I mål om jämkning av ersättningen svarar kommunen som utgångspunkt för samtliga kostnader som uppkommit i ärendet i mark- och miljödomstolen. Du riskerar alltså endast i undantagsfall i mål om jämkning att behöva betala kommunens kostnader om du inte får framgång med din talan.

I högre rätt svarar kommunen för sin egen kostnad, och för din kostnad enbart om det är kommunen som har överklagat dit.

I lagen finns krav på att gatukostnaden ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Betalningsskyldigheten för gatukostnader kan jämkas om kostnaden är oskäligt hög eller åtgärderna går utöver vad som kan anses vara normalt med hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheten. I förtätningsområden som ditt, Arvid, gäller exempelvis att kommunen måste beakta att fastigheter som enligt planen får lov att bebyggas ytterligare bör debiteras en betydligt större andel av kostnaderna än övriga fastigheter. Kanske bör hela kostnaden tas ut av ägarna till de delningsbara fastigheterna?

Vidare bör kommunen beakta om ni hittillsvarande fastighetsägare redan har betalat ersättning för de äldre gatorna som nu ska upprustas, har ni det? I så fall kan det vara befogat att helt befria dig från gatukostnadsuttaget för upprustning av gatan. Håller tummarna för dig Arvid.

Lisa Kylenfelt, senior jurist Ludvig & Co

Här är alla våra experter – ställ en fråga du också!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nuMattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu