facebooktwittermail d

Kollektivavtal och MBL styr vilken information som ska ges

Som företagare med kollektivavtal är man skyldig enligt MBL att låta facket få allmän insyn i verksamheten och information om bland annat ekonomiska läget, planerade investeringar och rekrytering.

Hej, fackets ombud på vår arbetsplats har ställt frågor om hur vi ger information enligt medbestämmandelagen. Vad är det egentligen som gäller - vad behöver vi informera om? Vi har kollektivavtal för vår personal. Hälsningar Emma

Hej Emma,

Informationsskyldigheten för arbetsgivare med kollektivavtal finns i medbestämmandelagen (MBL) §19. Där framgår att arbetsgivare ska ge viss information till arbetstagarorganisationer. 

Syftet med informationsskyldigheten är att bereda den lokala arbetstagarorganisationen en allmän insyn i arbetsgivarens verksamhet så att organisationen ska kunna följa utvecklingen och bilda sig en uppfattning om utsikterna för framtiden. Rätten till information avser också skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt utövande av det fackliga inflytandet. Tanken är att informationen ska underlätta förhandlingar genom att säkerställa att båda parter har samma faktaunderlag i sitt förhandlingsarbete.

Notera att informationen ska vara av övergripande natur och inte avse en enskild förhandlingsfråga. Informationsskyldigheten omfattar inte heller upplysningar som inte berör arbetsgivarens verksamhet, såsom uppgifter om arbetsgivarens eller andras privata förhållanden.

Informationen ska i första hand delges den lokala klubben eller lokal facklig representant på arbetsplatsen. Hos många företag inom lantbruket saknas såväl lokal klubb som lokal facklig representant, och informationen lämnas då i stället till organisationens lokalavdelning eller motsvarande, eller om även sådan saknas, till den centrala arbetstagarorganisationen. Arbetsgivaren får i de fallen kontakta arbetstagarorganisationen för att komma överens om en rutin för hur informationen ska ges. Det förekommer att förbundet löser det genom att utse en informationsmottagare bland medlemmarna på arbetsplatsen, och då ska informationen ges till denne. Många arbetsgivare delger i praktiken samtliga anställda, fackliga medlemmar eller inte, den här typen av information på personalmöten och motsvarande.

Vad är det då arbetsgivaren, mer konkret, ska informera om? Enligt de här reglerna ska ni fortlöpande, och på eget initiativ, underrätta arbetstagarorganisationen som ni har kollektivavtal med om hur er verksamhet utvecklas produktionsmässigt, till exempel produktionsteknik, organisation, planering och utveckling och investeringsbehov. Ekonomiskt kan man behöva redovisa till exempel verksamhetens resultat, budgetutfall och marknadsutvecklingen liksom om riktlinjerna för personalpolitiken som allmän planering av rekrytering, statistik avseende sjukfrånvaro, inträffade olycksfall och personalomsättning.

Om arbetstagarorganisationen begär så ska ni också låta den ta del av handlingar som till exempel böcker och räkenskaper, som rör verksamheten, i den omfattning som organisationen behöver för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Vidare ska ni, om arbetstagarorganisationen begär, förse den med avskrift av handling och biträda organisationen med viss utredning, om det kan ske utan oskälig kostnad.

Är du medlem i en arbetsgivarorganisation kan du alltid få stöd och råd från dem kring vad som gäller. För arbetsgivare som saknar kollektivavtal gäller särskilda regler som man själv måste hålla koll på.

Lovisa Nellevad

Jurist Gröna Arbetsgivare

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten